Aktualności


Ogłoszenie

Ogłoszenie

W związku z rosnącą ilością zakażeń koronawirusem, Wójt Gminy Stromiec zwraca się z prośbą do Mieszkańców i Interesantów Urzędu Gminy o ograniczenie osobistych wizyt w Urzędzie do załatwiania jedynie koniecznych spraw urzędowych.

Prosimy aby w miarę możliwości załatwić sprawy drogą elektroniczną  (e-mail, e-PUAP) i telefoniczną, a w przypadku wizyt osobistych oczekując na spotkanie z urzędnikiem profilaktycznie zachować odpowiedni dystans od innych oczekujących. Osoby, które muszą korzystać z usług Urzędu osobiście, bardzo prosimy o stosowanie się do zaleceń, które obecnie obowiązują w Urzędzie. Sytuacja jest wyjątkowa i na tyle poważna, że należy zachować wszystkie zasady bezpieczeństwa aby nie dopuścić do dalszego rozpowszechniania się wirusa.

Apelujemy, aby zadbać o wspólne zdrowie i bezpieczeństwo.

Kontakt: tel. 48 619 10 20, e-mail: ugstromiec@ugstromiec.pl

Więcej...Pies bez opieki

Pies biega bez opieki w miejscowości Stromiec, ul. Szkolna, Nowa, Spacerowa.

Apelujemy do właściciela psa o zapewnienie  pieskowi opieki  i zabranie go na teren posesji.
Właściciel psa nie może  wypuszczać  zwierząt domowych bez nadzoru poza teren nieruchomości. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 1000 złotych.


Więcej...


Przegląd stanu technicznego obiektów budowlanych

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY STROMIEC

Wójt Gminy Stromiec przypomina o konieczności wykonania przeglądów stanu technicznego obiektów budowlanych.

Zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego - każdy obiekt budowlany użytkowany, podlega okresowym przeglądom stanu technicznego (Dz.U.2020.1333 t.j.).

Według przepisu każdy zarządca bądź właściciel budynku powinien raz w roku przeprowadzić kontrolę obiektu, do której zaliczają się w szczególności przeglądy przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

 

Więcej...


Szkolenie chemizacyjne

MODR Warszawa - Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Białobrzegach

informuje, że istnieje możliwość zorganizowania Szkolenia Chemizacyjnego dla rolników nabywających i stosujących środki ochrony roślin w gospodarstwie

 

Więcej...


Tworzenie grup producentów i organizacji producentów

Tworzenie grup producentów i organizacji producentów – można składać wnioski

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Nabór potrwa do 30 listopada 2021 r.

Więcej...

Startuje wypłata zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW

Startuje wypłata zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW

18 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna wypłatę zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2021 rok. Już w pierwszym dniu ARiMR planuje wypłacić blisko 500 mln zł, które trafią na konta bankowe ok. 74 tys. rolników.

Więcej...


Akcja honorowego oddawania krwi

Szanowni Państwo!

Sytuacja, z którą mierzymy się w ostatnich dniach- niedobory krwi grup 0, A, B, AB Rh(-) oraz 0, A Rh(+) jest bardzo trudna/DRAMATYCZNA, co budzi poważny niepokój.

 

Więcej...

Wsparcie dla KGW

Wsparcie dla KGW – już tylko kilka dni na złożenie wniosku

Do 30 września koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy finansowej na realizację swoich zadań statutowych.

 

Więcej...


Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej

Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej – wkrótce rusza nabór

Od 28 września 2021 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski o dofinasowanie w ramach PROW 2014-2020 na inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej. Nabór potrwa do 26 listopada 2021 r.

Więcej...


Promocja szczepień

PROMOCJA SZCZEPIEŃ

Rejestracja na szczepienie – możliwa na kilka prostych sposobów


W jaki sposób szybko zapisać się na termin szczepienia? Masz cztery możliwości:

Więcej...


OGŁOSZENIE W SPRAWIE DOWOZU NA SZCZEPIENIA

OGŁOSZENIE W SPRAWIE DOWOZU NA SZCZEPIENIA

 

Urząd Gminy Stromiec, w nawiązaniu do akcji szczepień przeciwko COVID-19, organizowanej przez służby Wojewody Mazowieckiego w dniu 11 września 2021 r. w godz. 8.00 – 15.00, przed budynkiem Urzędu Gminy Stromiec (Stromiec, ul. Piaski 4) informuje, że istnieje możliwość zapewnienia dowozu dla osób:

- niepełnosprawnych, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami,

- mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień.

Wyżej wymienione osoby, które chcą skorzystać z usługi transportu proszone są o zgłaszanie takiego zapotrzebowania do dnia 9 września br. (czwartek) pod numerem telefonu: 48 619 10 20 wew. 212, lub 48 619 10 08 wew. 212.

List Wojeowdy Mazowieckiego promocja szczepień

Więcej...


Konkurs dla dzieci

Kurs e-learningowy dla dzieci "Bezpiecznie na wsi mamy, upadkom zapobiegamy"

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza losowanie hulajnóg dla dzieci, które wykonają kurs e-learningowy .......

Więcej...

Łączy nas wieś mozowiecka

Łączy nas wieś mazowiecka…

 

Materiał filmowy promujący rolnictwo w powiecie białobrzeskim, który powstał dzięki współpracy doradców z Oddziału Doradztwa Rolniczego w Białobrzegach i rolników – mieszkańców poszczególnych gmin powiatu białobrzeskiego. Film jest promocją regionu, pokazującą zróżnicowanie działalności rolniczej na naszym terenie.

https://www.youtube.com/watch?v=xSDdhR0Zqls

Więcej...


Modernizacja gospodarstw rolnych dłużej – wnioski do 20 września

Modernizacja gospodarstw rolnych dłużej – wnioski do 20 września

Okres przyjmowania wniosków w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” z budżetu PROW 2014-2020 został wydłużony do 20 września 2021 r.

Jeszcze przez ponad miesiąc rolnicy zainteresowani modernizowaniem gospodarstw mogą składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach wszystkich obszarów poddziałania:

- rozwój produkcji prosiąt (obszar A);

- rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B);

- rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C);

- inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D);

- nawadnianie w gospodarstwie.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne i biura powiatowe Agencji właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Można je składać osobiście, przez upoważnioną osobę, przesłać rejestrowaną przesyłką pocztową lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Według aktualnego stanu w trwającym od 21 czerwca naborze zarejestrowano łącznie 1603 wnioski na kwotę blisko 300 mln zł.

Więcej informacji na stronie: www.arimr.gov.pl

Więcej...
Odpady komunalne

Obowiązek składania deklaracji dotyczących wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych w związku z zatrudnieniem pracowników sezonowych

Przypominamy rolnikom i plantatorom z terenu naszej gminy o obowiązku składania deklaracji dotyczących wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych w związku z zamieszkiwaniem pracowników sezonowych.

Podstawa prawna: art. 274a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. 2020 poz. 1325 ze zm.) oraz art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z  2021  r. poz. 888).

Więcej...Informacja dla rolników

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W związku z powyższym rolnicy posiadający odpady typu: folia rolnicza, sznurek i siatka do owijania balotów, opakowania po nawozach oraz Big Bag proszeni są o wypełnienie  i złożenie wniosku do dnia 30 lipca 2021 roku.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Stromiec, ul. Piaski 4, 26 – 804 Stromiec, pok. Nr 17. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania.

W przypadku nieotrzymania przez Gminę dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej bądź małej ilości złożonych wniosków zadanie nie będzie realizowane.

W przypadku rezygnacji z realizacji działania, wnioskodawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować tutejszy urząd.

W ramach realizacji zadania nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć odpady z produkcji rolniczej  do miejsca wskazanego przez gminę.  Odpady  powinny być właściwie przygotowane, oczyszczone z resztek kiszonki, ziemi i innych zanieczyszczeń, spakowane w sposób selektywny tj. folia biała oddzielnie, folia czarna oddzielnie, sznurki oddzielnie, siatka oddzielnie, opakowania po nawozach oddzielnie i opakowania Big Bag oddzielnie.

wniosek o oddanie folii.docx (15.9 KiB)

Więcej...

Usługi dostępne w Urzędzie Skarbowym

Usługi dostępne w Urzędzie Skarbowym

Na prośbę Urzędu Skarbowego w Białobrzegach udostępniamy informację, iż na stronie internetowej tego Urzędu, tj.: https://www.mazowieckie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-w-bialobrzegach dostępne są usługi: „ umów wizytę w urzędzie skarbowym” oraz „E-Urząd Skarbowy”, które pozwalają na załatwienie spraw lub umówienie wizyty w urzędzie w wygodny i bezpieczny sposób. Skorzystanie z usługi jest możliwe poprzez kliknięcie w odpowiedni banner.

Więcej...


Głośna próba syren

Głośna próba syren

OC.5557.1.1.2021

        

Wójt Gminy Stromiec informuje że zgodnie z „Planem Działania w Zakresie Obrony Cywilnej Gminy Stromiec na rok 2021” w dniu 08.07.2021 roku w godzinach 8.30 do 13.00 na terenie gminy zostanie przeprowadzona głośna próba syren Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) oraz Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO). Zostanie wyemitowany sygnał alarmowy „ODWOŁANIA  ALARMU” ciągły dźwięk syreny przez 3 minuty.

  

Wójt

/-/ Krzysztof Stykowski

 

Więcej...

30 czerwca ostatnim dniem składania wniosków w 4 naborach o przyznanie pomocy finansowej

30 czerwca ostatnim dniem składania wniosków w 4 naborach o przyznanie pomocy finansowej

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z końcem czerwca zamyka 4 nabory wniosków o dofinansowanie. To ostatni moment, żeby ubiegać się o premie dla młodych rolników, wsparcie na restrukturyzację małych gospodarstw, pomoc klęskową oraz pomoc dla pszczelarzy.

Ostatniego dnia czerwca kończą się 2 popularne nabory wniosków z budżetu PROW 2014-2020. W ich ramach wsparcie mogą otrzymać młodzi rolnicy oraz ci, którzy są zainteresowani restrukturyzacją małych gospodarstw.

Więcej...

Rusza modernizacja: aż pięć naborów wniosków w jednym terminie

Rusza modernizacja: aż pięć naborów wniosków w jednym terminie

Od 21 czerwca 2021 r. można ubiegać się o wsparcie finansowe na "Modernizację gospodarstw rolnych", i to we wszystkich pięciu jej obszarach. Wnioski Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje do 19 sierpnia 2021 r.

Więcej...

Ekosystemy leśne, premie dla młodych rolników, restrukturyzacja małych gospodarstw – ostatnie dni na ubieganie się o pomoc

Ekosystemy leśne, premie dla młodych rolników, restrukturyzacja małych gospodarstw – ostatnie dni na ubieganie się o pomoc

Niewiele czasu pozostało, by starać się o wsparcie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na inwestycje w ekosystemy leśne, rozpoczęcie działalności rolniczej i restrukturyzację małych gospodarstw – w ramach dofinansowania z budżetu PROW 2014-2020.

Więcej...

Szanowni Mieszkańcy Dobieszyna i okolic

Szanowni Mieszkańcy Dobieszyna i okolic

Z uwagi na konieczność rozbiórki starego budynku Ośrodka Zdrowia w Dobieszynie informujemy, że  będzie on otwarty dla pacjentów do dnia 28 czerwca 2021 r. Po tym czasie zostanie zamknięty do czasu oddania do użytkowania nowego budynku. Planowany termin to 1 stycznia 2022 roku. Do tego czasu pacjenci mogą zgłaszać się do Ośrodka Zdrowia w Stromcu.

Przepraszamy za utrudnienia.

 

Wójt

/-/ Krzysztof Stykowski

Więcej...

Rusza program bezpłatnej pomocy psychologicznej dla mieszkańców województwa mazowieckiego

Rusza program bezpłatnej pomocy psychologicznej dla mieszkańców województwa mazowieckiego

Mieszkańcy województwa mazowieckiego mogą teraz bezpłatnie uzyskać wsparcie psychologiczne w ramach dedykowanej dla nich grupy wsparcia, dostępnej na platformie GrupaWsparcia.pl. Projekt jest wynikiem współpracy Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Fundacji ADRA Polska. Z pomocy będzie mógł skorzystać każdy mieszkaniec województwa potrzebujący wsparcia i chcący zadbać o swoją kondycję psychiczną.

Więcej...

Informacja

Czyste powietrze

W związku z przystąpieniem gminy do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, Wójt Gminy Stromiec zaprasza mieszkańców na pierwsze spotkanie organizacyjne wprowadzające w temat dotacji z programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Więcej...


Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

W związku z informacją udostępnioną przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego od 1 lipca br. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.
Szczegółowe informacje na temat CEEB znajdą Państwo w materiałach informacyjnych oraz na stronie internetowej: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Broszura informacyjna do pobrania.

Deklaracje dot. źródeł ciepła i spalania paliw

Więcej...


Dopłaty bezpośrednie

Ostatnie dni na ubieganie się o dopłaty bezpośrednie za 2021 r.

Ostatnie dni na ubieganie się o dopłaty bezpośrednie za 2021 r. – biura  powiatowe będą czynne dłużej

17 czerwca mija podstawowy termin na składanie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych PROW za 2021. W związku z tym od 14 do 17 czerwca br.  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydłuża godziny otwarcia swoich biur powiatowych.

 

Więcej...

Ogłoszenie w sprawie konsultacji

Ogłoszenie w sprawie konsultacji

 

Wójt Gminy Stromiec ogłasza konsultacje dotyczące nadania nazwy skweru w miejscowości Stromiec.

Proponowana nazwa skweru: „Skwer 100-lecia Bitwy Warszawskiej”

Szczegóły: tutaj

Więcej...


Modernizacja gospodarstw: pięć naborów wniosków w jednym terminie

Modernizacja gospodarstw: pięć naborów wniosków w jednym terminie

 

Od 21 czerwca 2021 r. można ubiegać się o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych”, i to we wszystkich pięciu jej obszarach. Wnioski Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała do 19 sierpnia 2021 r.

Po raz pierwszy odbędą się w tym samym terminie nabory wniosków o przyznanie pomocy dotyczące wszystkich obszarów wsparcia, tj.: rozwój produkcji prosiąt (obszar A), rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B) oraz rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C) a także obszaru związanego z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D) oraz nawadniania w gospodarstwie.

Limity wsparcia, jakie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynoszą:

Więcej...

Rusza pomoc dla pszczelarzy

Rusza pomoc dla pszczelarzy

Od 28 maja do 30 czerwca 2021 r. pszczelarze mogą składać w biurach powiatowych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy. Można to zrobić osobiście, z wykorzystaniem wrzutni, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Więcej...


APEL O NIEZAŚMIECANIE GMINY STROMIEC Śmieci w lasach, śmieci na poboczach, śmieci w rowach

APEL O NIEZAŚMIECANIE GMINY STROMIEC

Śmieci w lasach, śmieci na poboczach, śmieci w rowach

Z niepokojem obserwujemy zjawisko zaśmiecania Gminy Stromiec. Samorząd sam nie rozwiąże tego problemu. Potrzebna jest pomoc nas wszystkich. Stąd apel do mieszkańców, by zachowali porządek, sprzątali po sobie, a odpady wyrzucali w miejsca do tego przeznaczone.

Więcej...


Ogłoszenie KOWR z dn. 27.05.2021

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa                                                                  Warszawa, 2021-05-27

Oddział Terenowy w Warszawie

WAR.WRRR.7040.19.2021.SKA.1                        

Adresaci

według rozdzielnika

W imieniu Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (OT KOWR) w Warszawie zwracam się z prośbą o rozpowszechnienie poniższej informacji dotyczącej obowiązku dokonywania wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych.

Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 43) utworzono 10 następujących funduszy:

Więcej...

Premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw – wnioski do 30 czerwca

Premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw – wnioski do 30 czerwca

Termin przyjmowania wniosków w ramach dwóch poddziałań finansowanych z budżetu PROW 2014-2020 z ostał wydłużony o miesiąc. Do 30 czerwca o bezzwrotną premię mogą ubiegać się młodzi rolnicy, a także osoby zainteresowane restrukturyzowaniem małych gospodarstw.

Więcej...


KOMUNIKAT 20.05.2021 r.

KOMUNIKAT

W związku z powzięciem informacji z PSSE w Białobrzegach dotyczącej jakości wody na podstawie próbki pobranej w m. Bobrek, stwierdza się brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Stromiec.

Woda może być używana do celów sanitarnych.

Jednocześnie informuję, że podjęto natychmiastowe działania naprawcze w celu doprowadzenia jakości wody do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W dniu 19/20.05.2021 r wypłukano, zachlorowano i uzdatniono wodę w całym ujęciu Stromiec.

W dniu dzisiejszym tj. 20.05.2021 r pobrano nowe próbki wody przez PSSE Białobrzegi i przekazano do laboratorium w Radomiu w celu przebadania.

Do czasu uzyskania pozytywnego wyniku badania wody, Urząd Gminy w Stromcu zapewnia butelkowaną wodę do spożycia, która będzie wydawana w pobliżu Urzędu Gminy (garaże gminne) przy ul. Piaski. w godz 8.00 — 20.00.

Wójt

/-/ Krzysztof Stykowski

Więcej...


Weź pieniądze i posadź las – wkrótce ruszy nabór wniosków

Weź pieniądze i posadź las – wkrótce ruszy nabór wniosków

Rolnicy gospodarujący na gruntach o słabszej jakości, które nie zapewniają odpowiednich plonów, mogą posadzić na nich las i uzyskać na ten cel dofinansowanie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” finansowane z budżetu PROW 2014-2020 można się będzie starać od 1 czerwca do 2 sierpnia 2021 r.

Więcej...

„ĆWICZENIE RENEGADE”

„ĆWICZENIE RENEGADE”

 

W dniach 17-21 maja 2021 roku nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena) dotyczący zagrożenia z powietrza”

Więcej...


Przedłużony termin składania wniosków

Przedłużony termin składania wniosków

 
Szanowni Państwo,
informujemy, że termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie został przedłużony do 17 czerwca 2021 r.

Więcej...

Wręczenie promesy na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Dobieszyn (kopia)

Wręczenie promesy na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Dobieszyn

 
12 maja 2021 roku w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Warszawie miała miejsce uroczysta zbiórka, podczas której wręczono promesy na zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych.
Promesę dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobieszynie odebrał Prezes OSP Dobieszyn Andrzej Lusztyk.
Zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych finansowany jest ze środków Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacji MSWiA oraz KSRG, a także funduszy pozyskanych z odpisów z firm ubezpieczeniowych. W projekt dofinansowania zakupu samochodów ratowniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych osobiście zaangażowali się pan Maciej Wąsik wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, nadbryg. Andrzej Bartkowiak komendant główny PSP oraz nadbryg. Jarosław Nowosielski mazowiecki komendant wojewódzki PSP.

Więcej...


Informacja 13.05.2021

Informacja

Rolnicy, którzy skorzystali ze wsparcia w ramach obsługiwanych przez Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa programów pomocowych (dopłat oraz działań premiowych i inwestycyjnych PROW), przez grunty których przebiegać będzie gazociąg Leśniewice – Rawa Mazowiecka, pozostają związani zobowiązaniami wynikającymi z podpisanych z ARIMR umów czy otrzymanych dopłat.

Więcej...

Wnioski na restrukturyzację do końca maja

Wnioski na restrukturyzację do końca maja

Rolnik, który zdecyduje się na rozwój swojego małego gospodarstwa, może uzyskać na ten cel 60 tys. zł bezzwrotnej premii. Do 29 maja Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków.

Więcej...


Wręczenie promesy na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Dobieszyn

Wręczenie promesy na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Dobieszyn

 
12 maja 2021 roku w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Warszawie miała miejsce uroczysta zbiórka, podczas której wręczono promesy na zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych.
Promesę dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobieszynie odebrał Prezes OSP Dobieszyn Andrzej Lusztyk.
Zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych finansowany jest ze środków Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacji MSWiA oraz KSRG, a także funduszy pozyskanych z odpisów z firm ubezpieczeniowych. W projekt dofinansowania zakupu samochodów ratowniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych osobiście zaangażowali się pan Maciej Wąsik wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, nadbryg. Andrzej Bartkowiak komendant główny PSP oraz nadbryg. Jarosław Nowosielski mazowiecki komendant wojewódzki PSP.

Więcej...

150 tys. zł premii dla młodych rolników – ARiMR przyjmuje wnioski

150 tys. zł premii dla młodych rolników – ARiMR przyjmuje wnioski

Wciąż można starać się o dofinansowanie na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania. Do 29 maja Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o "Premie dla młodych rolników". Pomoc finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020.

Więcej...

Pomoc na start dla grup producentów – wnioski tylko do końca maja

Pomoc na start dla grup producentów – wnioski tylko do końca maja

Jeszcze tylko do 31 maja Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o wsparcie na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Pomoc, jaką mogą otrzymać rolnicy decydujący się na wspólne działanie, wynosi nawet 100 tys. euro rocznie.

Więcej...


Bohaterowei Bitwy Warszawskiej

Szanowni Państwo,

 

W związku z budową pomnika poświęconego 100-leciu Bitwy Warszawskiej w Stromcu, zwracamy się z prośbą o podanie nazwisk uczestników tej bitwy lub wojny polsko – bolszewickiej z 1920 roku.

Jeżeli wiedzą Państwo, że ktoś z Waszych bliskich np. dziadek, pradziadek, ktoś z rodziny, krewny, który pochodził z terenu gminy Stromiec i brał udział w wojnie 1920 roku -  to bardzo prosimy o kontakt.  Urząd Gminy w Stromcu nr. Tel. 48 6191020 wew.212 - pani Magda Dawidowska.

Planujemy uczczenie ich pamięci i ofiary jaką złożyli w walce o niepodległość Polski poprzez wygrawerowanie ich nazwisk na jednej ze ścian pomnika.

Na chwilę obecną jesteśmy w posiadaniu ok. 20 nazwisk uczestników tej wojny i będziemy ogromnie wdzięczni za podanie każdego kolejnego nazwiska.

Bardzo prosimy o podanie tych informacji do dnia 5 maja 2021 roku.

Jeżeli posiadają Państwo również zdjęcia lub pamiątki z tego okresu i chcieliby Państwo się nimi podzielić lub je udostępnić to także prosimy o kontakt z urzędem.

Za wszelką okazaną pomoc z góry dziękuję.

Wójt Gminy Stromiec

/-/ Krzysztof Stykowski

Więcej...


Oszustwa na spis powszechny Stop Manipulacji – nie daj się oszukać!

Oszustwa na spis powszechny

Stop Manipulacji – nie daj się oszukać!

  

1 kwietnia 2021 roku wystartował Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny. Spis potrwa do końca września bieżącego roku. Udział w spisie jest obowiązkowy zgodnie z ustawą o statystyce publicznej. Obowiązkową formą jest samospis internetowy. Metoda uzupełniająca to spis przez telefon poprzez infolinię spisową lub bezpośrednio przy pomocy rachmistrza spisowego. Każdy z obywateli musi zezwolić na udostępnienie części swoich danych osobowych. Problem w tym, że chęć na ich pozyskanie mają także osoby działające niezgodnie z prawem, a moment na oszustwa pod pozorem spisu powszechnego jest doskonały z punktu widzenia przestępców.

Więcej...

Nawet 100 tys. euro rocznie dla grup i organizacji producentów

Nawet 100 tys. euro rocznie dla grup i organizacji producentów

15 kwietnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o wsparcie w ramach działania Tworzenie grup producentów i organizacji producentów finansowanego z PROW 2014-2020. O wsparcie można się ubiegać do 31 maja 2021 r.

Więcej...


Trwa kampania dopłat 2021 – wnioski tylko przez internet 14.04.2021

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina:
Trwa kampania dopłat 2021 – wnioski tylko przez internet

15 marca ruszył nabór wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych  z PROW za 2021 rok. Od tego roku rolnicy mogą składać je jedynie
za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Więcej...


Ogłoszenie 13.04.2021r.

OGŁOSZENIE

Informujemy, że z dniem 02.06.2021 r. numer alarmowy 998 zostanie przejęty przez Centra Powiadamiania Ratunkowego obsługujące numer 112.

Więcej...

ARiMR przypomina - wypalanie traw grozi utratą dopłat

ARiMR przypomina - wypalanie traw grozi utratą dopłat

Wiosną rośnie zagrożenie pożarowe związane z wypalaniem traw. Warto przypomnieć, że proceder ten jest niezgodny z prawem i grożą za niego surowe sankcje karne oraz cofnięcie dopłat wypłacanych przez ARiMR.

Więcej...


Szanowni mieszkańcy - PRZYPOMINAMY

Szanowni mieszkańcy - PRZYPOMINAMY

Wypełnij eWniosekPlus z doradcą Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego MODR WARSZAWA Pamiętaj! Masz czas
tylko do 17 maja 2021 r. Pamiętaj o przygotowaniu loginu i hasła do aplikacji eWniosekPlus. Jeśli nie masz konta w tej aplikacji, przygotuj następujące dane:
• nr gospodarstwa,
• nr konta bankowego, dokładną kwotę ostatniego przelewu
Z ARiMR w 2020 r.
Przygotuj się i weź ze sobą:
• plan upraw na 2021 r. ze wskazaniem działek i powierzchni upraw,
• paszporty zwierząt,
• powierzchnie obszarów proekologicznych,
• umowy kontraktacyjne.
Przed spotkaniem z doradcą MODR Warszawa, zarezerwuj wizytę telefonicznie lub mailowo!
tel. Iwona Aderek - 512 260 713

Więcej...

Trwa kampania dopłat 2021 - przypominamy: wnioski tylko przez internet

Trwa kampania dopłat 2021 - przypominamy: wnioski tylko przez internet

15 marca ruszył nabór wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2021 r. Od tego roku rolnicy mogą składać je jedynie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Więcej...


Premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw – wystartowały nabory

Premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw – wystartowały nabory

31 marca ARiMR rozpoczyna przyjmowanie wniosków w ramach dwóch poddziałań finansowanych z budżetu PROW 2014-2020. O bezzwrotną premię mogą ubiegać się młodzi rolnicy, a także osoby zainteresowane restrukturyzowaniem małych gospodarstw. Wnioski można składać przez najbliższe dwa miesiące, czyli do 29 maja 2021 roku.

Więcej...

Szanowni mieszkańcy, prosimy o wrzucanie wniosków 500+

Szanowni mieszkańcy, prosimy o wrzucanie wniosków 500+ do urny lub w przesyłanie w postaci elektronicznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stromcu informuje, że z związku z trudna sytuacją epidemiologiczną w kraju złożenie wniosku o świadczenie „500+” w wersji papierowej odbywać się będzie poprzez wrzucenie prawidłowo wypełnionego wniosku do oznaczonej urny stojącej w przedsionku wejścia głównego do Urzędu Gminy w Stromcu.
Wnioski o świadczenie „500+” są do pobrania w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Stromiec od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
 

Więcej...


Konkurs fotograficzny "Wielkanoc w domu z CRL"

Konkurs fotograficzny "Wielkanoc w domu z CRL"

Mając na uwadze, że przez wzgląd na sytuację epidemiczną zbliżające się święta powinniśmy spędzić w domach z najbliższymi, chcąc wszystkim umilić ten czas  Centrum Rozwoju Lokalnego serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w świątecznym konkursie fotograficznym "Wielkanoc w domu z CRL".

 

Więcej...


Chirurgiczne maseczki ochronne dla mieszkańców gminy Stromiec

Chirurgiczne maseczki ochronne dla mieszkańców gminy Stromiec

Gmina Stromiec za pośrednictwem służb OSP i Sołtysów przekazuje  nieodpłatnie mieszkańcom Gminy Stromiec maseczki  pozyskane od Rządu RP celem zwalczania i rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2.

 

Jeśli z jakiegoś powodu maseczki nie zostaną przekazane prosimy o kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy Stromiec

Serdecznie dziękujemy Sołtysom i Strażakom OSP z terenu Gminy, którzy zaangażowali się z akcję dystrybucji maseczek.

 

Więcej...

Posadziłeś las ze wsparciem ARiMR? Złóż wniosek o dwie premie

Posadziłeś las ze wsparciem ARiMR? Złóż wniosek o dwie premie

Od 15 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski
o przyznanie premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej w ramach poddziałania Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych finansowanego z PROW 2014-2020. Można je złożyć tylko za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Więcej...


Jak pandemia wpłynęła na Państwa życie?

Jak pandemia wpłynęła na Państwa życie?

Szanowni Państwo,

W Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk szukamy odpowiedzi na pytanie, jak pandemia wpłynęła na Państwa życie: rodzinne, zawodowe, społeczne. Dlatego ponownie zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc o podzielenie się z nami informacjami o tym, jak pandemia wpłynęła na Wasze życie. To już IV etap badań - poprzednie były prowadzone w kwietniu, czerwcu i wrześniu 2020 roku, a ich efektem była publikacja - link [1].

Więcej...

31 marca 2021 r. upływa termin na zakup komputera ze wsparciem ARiMR (18-03-2021)

31 marca 2021 r. upływa termin na zakup komputera ze wsparciem ARiMR

Przypominamy rolnikom, którzy otrzymali z ARiMR pomoc na zakup sprzętu komputerowego, a jeszcze tego nie zrobili, że mają na to czas tylko do 31 marca 2021 roku. Fakturę potwierdzającą dokonanie takiego zakupu trzeba dostarczyć do biura powiatowego ARiMR do 15 kwietnia 2021 r. To są niezbędne warunki, aby rozliczyć otrzymane wsparcie.

Więcej...


31 marca ruszają dwa nabory wniosków z PROW 2014-2020 (18-03-2021)

31 marca ruszają dwa nabory wniosków z PROW 2014-2020

Już 31 marca 2021 r. o bezzwrotną premię w wysokości 150 tys. zł będą mogli ubiegać się młodzi rolnicy. Tego samego dnia rusza nabór wniosków o przyznanie 60 tys. zł bezzwrotnej pomocy na "Restrukturyzację małych gospodarstw". Oba nabory potrwają do 29 maja 2021 r. i są finansowane z budżetu PROW 2014-2020.

Więcej...

VIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

VIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych.

Więcej...


Wnioski o pomoc złożone w ramach PROW 2014 - 2020 i pozostawione bez rozpatrzenia w związku z covid19 muszą być niezwłocznie uzupełnione

Wnioski o pomoc złożone w ramach PROW 2014 - 2020 i pozostawione bez rozpatrzenia w związku z covid19 muszą być niezwłocznie uzupełnione

Trwają prace legislacyjne nad zmianą przepisów dotyczących biegu postępowań prowadzonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprowadzonych
w związku z pandemią Covid-19.

Więcej...

ARiMR przypomina - wypalanie traw grozi utratą dopłat

ARiMR przypomina - wypalanie traw grozi utratą dopłat

Z nastaniem przedwiośnia rośnie zagrożenie pożarowe związane z wypalaniem traw. Warto przypomnieć, że proceder ten jest niezgodny z prawem i grożą za niego surowe sankcje karne oraz cofnięcie dopłat wypłacanych przez ARiMR.

Więcej...


Pod koniec marca rusza I nabór wniosków o przyznanie pomocy na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw

Pod koniec marca rusza I nabór wniosków o przyznanie pomocy na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw

Od 29 marca do 12 maja ARiMR będzie przyjmować wnioski o pomoc w ramach działania „Współpraca” na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw. Pomoc finansowana jest
z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Więcej...


Rekompensaty za klęski żywiołowe lub ASF: wnioski od 11 marca

Rekompensaty za klęski żywiołowe lub ASF: wnioski od 11 marca

Rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, od czwartku 11 marca 2021 r. mogą składać w ARiMR wnioski o wsparcie finansowe z PROW 2014-2020.

Więcej...

Informacja w sprawie odczytu wodomierzy I kwartał 2021r.

Informacja w sprawie odczytu wodomierzy

Szanowni Państwo,

W związku z obecna sytuacja epidemiologiczną w Polsce oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 –„ koronawirusa”, występują utrudnienia związane
z odczytem wodomierzy dokonywanym przez gminnego inkasenta.

Z uwagi na powyższe proszę tych Państwa, u których odczyt nie
został wykonany, o przekazywanie danych dotyczących zużycia
wody/odprowadzania ścieków telefonicznie lub za pomocą e-mail.

Odbiorcy, którzy nie podadzą stanu wodomierza do dnia 20.03.2021r. otrzymają
naliczenie prognozy.

Kontakt telefoniczny: 48 619 10 39, 48 619 10 20.

Adres e-mail : sekretariat@ugstromiec.pl , jadwiga.belka@ugstromiec.pl

Więcej...


Ogłoszenie - telazjoza u bydła

Drodzy mieszkańcy - hodowcy  bydła na terenie Gminy Stromiec

Informujemy o możliwości występowania telazjozy u bydła.

Poniżej informacja Powiatowego Lekarza Werterynarii w Białobrzegach: PIW.ZOZ.5.2.2.2021 z dn. 18 lutego 2021r.: tutaj

Więcej...


Ogłoszenie - wysoce zjadliwa grypa ptaków

Drodzy mieszkańcy - właściciele drobiu mieszkający na terenie Gminy Stromiec

Prosimy o  zachowanie szczególnej ostrożności  i stosowanie odpowiednich środków bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa ptaków do gospodarstwa.

Poniżej pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białobrzegach, znak: PIW.ZOZ.5201.14.3.5.2021 z dnia: 18 lutego 2021r. : tutaj

Więcej...

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Śliczne szczeniaki szukają domu
Jest bardzo zimno dlatego potrzebujemy jak najszybciej nowej rodziny dla tych słodziaków.
Więcej informacji pod
nr.tel. 48 619-10-20 w.202
e-mail: barbara.ziolkowska@ugstromiec.pl

Więcej...


Kończy się nabór wniosków o pomoc na rozwój usług rolniczych

Kończy się nabór wniosków o pomoc na rozwój usług rolniczych

Jeszcze tylko do najbliższego poniedziałku, 15 lutego, można składać wnioski o przyznanie pomocy na „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”, finansowanej z budżetu PROW na lata 2014-2020. Warto się pospieszyć, tym bardziej że można otrzymać wsparcie w wysokości nawet pół miliona złotych.

Więcej...

Komunikat

KOMUNIKAT

Urząd Gminy Stromiec informuje, że do dnia 11.02.2021 r. (czwartek) do godziny 12:00  z powodu awarii na sieci wodociągowej nie będzie wody w miejscowości Biała Góra.

Za utrudnienia przepraszamy.

Więcej...


Dopłaty do materiału siewnego płyną na konta rolników

Dopłaty do materiału siewnego płyną na konta rolników

Ponad 14,3 mln zł wypłaciła do tej pory Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach dopłat do materiału siewnego za rok 2020. Dla sześćdziesięciu procent z 63 tys. rolników, którzy ubiegali się o te płatności, wydano już decyzje o przekazaniu środków.

Więcej...

Ogłoszenie o szczepieniach przeciw COVID 19

Ogłoszenie o szczepieniach przeciw COVID 19

 Od 15 stycznia br. ruszyła rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy ukończyli 80 lat, natomiast  od 22 stycznia rozpoczęła się rejestracja kolejnej grupy, tj. osób powyżej 70. roku życia.

Od 25 stycznia rozpoczęły się szczepienia dla zarejestrowanych osób z powyższych grup wiekowych. Stopniowo szczepionka przeciw COVID-19 będzie udostępniana kolejnym  grupom  wiekowym i zawodowym.

Więcej...


ostatnie dni na złożenie sprawozdań przez KGW

Ostatnie dni na złożenie sprawozdań przez KGW

Niewiele czasu zostało już kołom gospodyń wiejskich, które w ubiegłym roku otrzymały z ARiMR dofinansowanie na swoją działalność, by rozliczyć się z dotacji. Ostateczny termin składania sprawozdań upływa 31 stycznia 2021 r. Jednak w związku z tym, że jest to niedziela, biura powiatowe Agencji będą przyjmowały je jeszcze w poniedziałek, 1 lutego.

 

Więcej...


Informacja w sprawie rozpoczęcia jazd próbnych (21.01.2021r.)

Informacja w  sprawie rozpoczęcia jazd próbnych

W zwaiązku z prowadzeniem czynności odbiorowych od dnia 25.01.2021 bdą odbywały się jazdy póbne pociągów, w konsekwencji czego zwiększy się częstotliwość pojawiania się pojazdów szynowych na przejazdach kolejowych od km 58 +100 do 75+250 (kilometraż linii kolejowej  LK8), tj. Warka a Stacją Dobieszyn.

W załączeniu  pismo inwestora z rozpiska jazd próbnych. - tutaj

Więcej...

Dobre notowania ARiMR wśród rolników (21.01.2021r.)

Dobre notowania ARiMR wśród rolników

Jak wynika z badania „Polska Wieś i Rolnictwo 2020”, przeprowadzonego m.in. na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prawie 86 proc. korzystających z usług Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ocenia jej działalność dobrze i bardzo dobrze.

Beneficjenci doceniają przede wszystkim fachowość pracowników Agencji (ponad 85 proc.), możliwość kontaktu telefonicznego z biurami powiatowymi i oddziałami regionalnymi (80 proc.) oraz dostępność placówek (ponad 75 proc.).

Więcej...


Informacja

Transport do punktu szczepień

Zgodnie z wytycznymi Wojewody Mazowieckiego  od 15 stycznia 2021 r. uruchamia się INFOLINIĘ na terenie gminy Stromiec dot. organizacji transportu dla mieszkańców gminy do punktu szczepień - dotyczy osób niepełnosprawnych i osób, które nie będą mogły samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień.

 

Więcej...

Nowe terminy składania wniosków o świadczenie wychowawcze „500+” w 2021 r.

Nowe terminy składania wniosków o świadczenie wychowawcze „500+” w 2021 r.

Zasady i terminy składania i rozpatrywania wniosków o świadczenie wychowawcze „500+” w 2021 roku

Od 2021 r., prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane, co do zasady na roczny okres świadczeniowy trwający od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja następnego roku kalendarzowego.

Więcej...


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Wójt Gminy Stromiec
Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
ds. wymiaru i księgowości podatków w Urzędzie Gminy Stromiec

 

  1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Stromiec, ul. Piaski 4, 26 – 804 Stromiec.
  2. Określenie stanowiska: stanowisko ds. wymiaru i księgowości podatków
    wymiar czasu pracy - pełny etat.

Więcej...


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stromcu ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze- Główny Księgowy GOPS

Wymiar etatu 3/4 etatu

Rodzaj umowy – umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stromcu ul. Piaski 4, 26-804 Stromiec

Więcej...

Komputer dla dziecka z rodziny rolniczej

Komputer dla dziecka z rodziny rolniczej - wnioski o dofinansowanie można składać tylko do 30 grudnia

Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa)
wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką.

Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę. Do 23 grudnia 2020 r. do ARiMR wpłynęło 14,5 tys. wniosków.

 

Więcej...


Dzień wolny od pracy w Urzędzie Gminy Stromiec 24.12.2020r. (wigilia)

Dzień wolny od pracy w Urzędzie Gminy Stromiec
24.12.2020r. (wigilia)

Uprzejmie informujemy wszystkich mieszkańców Gminy Stromiec, że
24 grudnia 2020 r. (wigilia)
jest dniem wolnym od pracy.
W tym dniu Urząd Gminy będzie nieczynny.

Dodatkowy dzień wolny od pracy przysługuje w zamian za przypadający w sobotę dzień świąteczny 26 grudnia 2020 r.

Wójt

-/-Krzysztof Stykowski

Więcej...


Informacja o konsultacjach społecznych GOPS

Stromiec, dn. 15.12.2020 .

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stromcu informuje, że w dniach od 8 do 14 grudnia 2020 r. prowadzone były konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 - 2023.

W w/w okresie nie wpłynęła żadna uwaga czy opinia dotycząca Programu.

 

Kierownik GOPS

/-/ Jolanta Róg

Więcej...


Informacja w sprawie odczytu wodomierzy

Informacja  w sprawie odczytu wodomierzy

Szanowni Państwo,

W związku z obecna sytuacja epidemiologiczną w Polsce oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 –„ koronawirusa”, występują utrudnienia związane
z odczytem wodomierzy dokonywanym przez gminnego inkasenta.

Z uwagi na powyższe proszę tych Państwa, u których odczyt nie
został wykonany, o przekazywanie danych dotyczących zużycia
wody/odprowadzania ścieków telefonicznie lub za pomocą e-mail.

Odbiorcy, którzy nie podadzą stanu wodomierza do dnia 15.12.2020r. otrzymają
naliczenie prognozy.

Kontakt telefoniczny: 48 619 10 39, 48 619 10 20.

Adres e-mail : sekretariat@ugstromiec.pl , jadwiga.belka@ugstromiec.pl

 

Więcej...Uwaga, 30 listopada rozpoczęły się…

Uwaga, 30 listopada rozpoczęły się…

W ostatnim dniu listopada ruszyły dwa z czterech planowanych jeszcze na ten rok naborów wniosków o pomoc finansową z PROW na lata 2014-2020. W ARiMR można już ubiegać się o wsparcie na realizację inwestycji zabezpieczających gospodarstwa przed skutkami suszy oraz na rozwój usług rolniczych.

Więcej...

ogłoszenie - zakaz dmuchaw

Ochrona powietrza

Województwo Mazowieckie od lat boryka się z problemem zanieczyszczenia powietrza. Oprócz emisji z sektora komunalno-bytowego, a także emisji komunikacyjnej, na powstawanie przekroczeń poziomów pyłów zawieszonych i benzo(a)pirenu w powietrzu wpływa również emisja wtórna. Unos wtórny powstaje w wyniku turbulencji generowanych przez samochody, ale także w wyniku stosowania dmuchaw do liści.

Mazowsze walczy o poprawę jakości powietrza

Więcej...


Ogłoszenie - bezdomne psy

Ogłoszenie

Informujemy że trzy małe białe pieski znalazły już dom.

Pomóż Reksi spędzić Radosne Święta w nowej rodzinie.

Zainteresowanych przygarnięciem prosimy o kontakt
pod nr tel.:
48 619 10 20 wew.  202

Więcej...

KOMUNIKAT 19.11.2020

KOMUNIKAT

Urząd Gminy Stromiec informuje, że w dniu 19.11.2020r. (czwartek)
w godzinach od 9:00-12:00 z powodu awarii sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach zasilanych ze Stacji Uzdatniania Wody w Stromcu.

Za utrudnienia przepraszamy.

Z up. Wójta

/-/ Dariusz Gołębiowski
Sekretarz

 

Więcej...


ARiMR: Pomoc dla posiadaczy chryzantem – najważniejsze informacje

ARiMR: Pomoc dla posiadaczy chryzantem – najważniejsze informacje

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy dla posiadaczy chryzantem, którzy nie sprzedali tych kwiatów w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19.

Pomoc przysługuje posiadaczom:

  • co najmniej 50 chryzantem doniczkowych w fazie pełnej dojrzałości,
  • co najmniej 200 sztuk chryzantem ciętych w fazie pełnej dojrzałości.

Chryzantemy muszą być przeznaczone do sprzedaży na dzień złożenia wniosku.

Stawki pomocy:

  • chryzantema doniczkowa –20 zł za sztukę,
  • chryzantemy cięte – 3 zł za sztukę.

Więcej...

prośba o zagłosowanie - GKCiKF w Jedlińsku

Prośba o oddanie głosu: projekt nr 309 pt.:

"Pielęgnowanie wartości kulturalnych Województwa Mazowieckiego poprzez wsparcie działań Orkiestry Dętej"

"Pielęgnowanie wartości kulturalnych Województwa Mazowieckiego poprzez wsparcie działań Orkiestry Dętej"
 
kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
 
Radomski
Celem projektu jest organizacja warsztatów doskonalenia umiejętności gry na instrumentach dętych dla członków orkiestry i osób zainteresowanych z województwa mazowieckiego oraz koncertu w Jedlińsku, w którym wezmą udział 3 zaproszone orkiestry dęte.
 
Link do głosowania online znajdziesz: tutaj

Więcej...


Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii w ślad za Głównym Lekarze Weterynarii informuje o opublikowaniu przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności  (EFSA) ostrzeżenia dotyczącego ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w związku ze stwierdzeniem w ostatnim czasie nowych ognisk grypy ptaków na terenie zachodniej Rosji i Kazachstanu.

Więcej...

Informacja Starostwa Powiatowego w Białobrzegach z dnia 16.10.2020

Informacja Starostwa Powiatowego w Białobrzegach z dnia 16.10.2020

Starostwo Powiatowe w Białobrzegach informuje, że cechowanie oraz wydawanie świadectwa legalności pozyskanego drewna w lasach stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych odbywać się będzie w okresie jesienno-zimowym w miesiącach listopad – marzec dwa razy w tygodniu w dniach wtorek i czwartek.
Zgłoszeń należy dokonywać pod numerem telefonu 48 631 34 14 w. 120 lub 796 403 266.

Więcej...


Informacja MODR 23.10.2020

Informacja

W związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 dyżur pracownika MODR Warszawa Iwona Aderek w Urzędzie Gminy Stromiec jest zawieszony do odwołania.

Zainteresowanych rolników zapraszamy do PZDR w Białobrzegach ul. Składowa 5, lub telefonicznie

48/613-22-94

512-260-713

Więcej...

ARiMR: Dotacje na małe przetwórstwo i RHD

ARiMR: Dotacje na małe przetwórstwo i RHD

Za dwa tygodnie, 26 października, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”, czyli na tzw. małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny.

Więcej...


Przekaż gospodarstwo i weź premię z PROW – nabór wniosków trwa

Przekaż gospodarstwo i weź premię z PROW – nabór wniosków trwa

Do 29 października biura powiatowe ARiMR przyjmują wnioski o premię za przekazanie gospodarstwa. Program skierowany jest do rolników, którzy zakończą działalność rolniczą i przekazać lub sprzedać swoją ziemię oraz inwentarz innemu rolnikowi.

 

Więcej...

Nabór wniosków dla rolników poszkodowanych przez COVID-19 na finiszu

Nabór wniosków dla rolników poszkodowanych przez COVID-19 na finiszu

Środa w przyszłym tygodniu będzie ostatnim dniem na złożenie w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosku o wsparcie gospodarstw szczególnie dotknięte kryzysem COVID-19.

Więcej...


„Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka” na rok szkolny 2020/2021.

„Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka” na rok szkolny 2020/2021.

Informuję, że od 2 września 2020 r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie planuje nabór wniosków do projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka” na rok szkolny 2020/2021.

Więcej...


Na dofinansowanie KGW zostało ponad 11 mln zł

Na dofinansowanie KGW zostało ponad 11 mln zł

Tylko do końca września koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w ARiMR o dotację
na swoją działalność. W tym roku na wsparcie tych organizacji przewidziano 40 mln zł.
Do końca sierpnia złożyły one wnioski o przyznanie pomocy na kwotę blisko 29 mln zł. Oznacza to, że nadal są dostępne środki, o które mogą aplikować KGW. Nie warto zwlekać.

Więcej...

Do ARiMR po rekompensatę za zakaz produkcji świń

Do ARiMR po rekompensatę za zakaz produkcji świń

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że producenci rolni, którzy w związku z wystąpieniem ASF otrzymali od Powiatowego Lekarza Weterynarii zakaz utrzymywania świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa, mogą ubiegać się
o pomoc finansową. Wsparcie udzielane jest z budżetu krajowego.

Więcej...


Ogólnopolski Konkurs Testowy

Ogólnopolski Konkurs Testowy

Bezpieczna Obsługa Zwierząt Gospodarskich
100 osób, które rozwiąże test online i zdobędzie najwięcej
punktów w najkrótszym czasie, otrzyma nagrody
rzeczowe o wartości ok. 500 zł brutto

Więcej...

ARiMR – trwa nabór wniosków o wsparcie dla rolników poszkodowanych przez COVID-19 i ubiegłoroczną suszę

Od 13 sierpnia producenci rolni, których gospodarstwa zagrożone są utratą płynności finansowej

w związku z ograniczeniami spowodowanymi przez epidemię COVID-19 oraz ci, którzy nie otrzymali tzw. pomocy suszowej za 2019 r. mogą ubiegać się o wparcie finansowe.

Więcej...


Szczegółowa Inwentaryzacja Źródeł Ciepła na terenie gminy

Szczegółowa Inwentaryzacja
Źródeł Ciepła na terenie gminy

MIESZKAŃCY GMINY STROMIECW związku z prowadzaną przez Gminę Stromiec szczegółową Inwentaryzacją Źródeł Ciepła na terenie gminy Stromiec informujemy, że od 17.08.2020 do 31.12.2020r. będą przeprowadzane ankiety z mieszkańcami dotyczące sposobów ogrzewania budynków przez pracowników firmy ENVITERM S.C.

Więcej...

Odbiór eternitu planowany jeszcze w tym roku

Odbiór eternitu planowany jeszcze w tym roku.

Wójt Gminy Stromiec zaprasza Mieszkańców do składania wniosków dotyczących odbioru wyrobów zawierających azbest. Zróbmy to razem, aby było ładnie i zdrowo. Państwo wymienicie pokrycie na dachu każdego budynku, Urząd Gminy odbierze płyty zawierające azbest. Przypominamy, że przed wymianą pokrycia obowiązuje zgłoszenie zamiaru wykonania prac do Starostwa Powiatowego w Białobrzegach.

Więcej...


AKTUALNE DOFINANSOWANIA NA EKOLOGICZNE INWESTYCJE NA ROK 2020.

AKTUALNE DOFINANSOWANIA NA EKOLOGICZNE INWESTYCJE NA ROK 2020.

Fundacja Dar Oze, daroze.pl

1. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW.
● 80% dotacje na farmy fotowoltaiczne, lub/i na poprawę efektywności energetycznej budynków.
● Energia Plus - Preferencyjny kredyt z NFOŚIGW z umorzeniem 10% na ekologiczne inwestycje.
● Leasing-100% opłat może być wrzucone w koszty prowadzenia działalności.
2. DLA ROLNIKÓW.
● Agroenergia dofinansowanie:
● Do 25.000 zł na instalacje fotowoltaiczne od 30 kW do 50 kW mocy.
● Do 15 000 zł na instalacje fotowoltaiczne od 10 kW do 30 kW mocy.

Dodatkowo informujemy, że rolnicy mają możliwość odliczyć od podatku rolnego 25% kwoty nieobjętej dofinansowaniem od podatku rolnego oraz dodatkowo każdy rolnik otrzymuje jeszcze bonus klimatyczny 10.000 zł gdy montowana jest jednocześnie pompa ciepła.

Więcej...

Stypendia szkolne na rok szkolny 2020/2021

Stypendia szkolne na rok szkolny 2020/2021

Pomoc materialna przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium
o charakterze socjalnym ze środków publicznych, uczniowi nie zamieszkującemu na terenie Gminy Stromiec oraz uczniowi klasy”0”.

Więcej...