Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa                                                                  Warszawa, 2021-05-27

Oddział Terenowy w Warszawie

WAR.WRRR.7040.19.2021.SKA.1                        

Adresaci

według rozdzielnika

W imieniu Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (OT KOWR) w Warszawie zwracam się z prośbą o rozpowszechnienie poniższej informacji dotyczącej obowiązku dokonywania wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych.

Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 43) utworzono 10 następujących funduszy:

-              Fundusz Promocji Mleka,

-              Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego,

-              Fundusz Promocji Mięsa Wołowego,

-              Fundusz Promocji Mięsa Końskiego,

-              Fundusz Promocji Mięsa Owczego,

-              Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych,

-              Fundusz Promocji Owoców i Warzyw,

-              Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego,

-              Fundusz Promocji Ryb,

-              Fundusz Promocji Roślin Oleistych (utworzony z dniem 1 sierpnia 2019 r.).

Podmioty, o których mowa w art. 3 powyższej ustawy, są zobowiązane do

naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na ww. fundusze. Podmioty te składają Dyrektorowi Generalnemu KOWR deklaracje, w których wykazują wysokość zobowiązania na rzecz danego funduszu promocji, z wyszczególnieniem odrębnie kwoty naliczonej i kwoty pobranej, za okresy kwartalne, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale oraz bez wezwania Dyrektora Generalnego KOWR obliczają kwotę należną z tytułu naliczenia wpłaty na rzecz danego funduszu promocji za okresy kwartalne i przekazują tę kwotę w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po danym kwartale. Deklaracje

wpłaty na fundusze promocji produktów-rolno spożywczych są składane na formularzu opracowanym i udostępnionym przez KOWR (FPZ_f1). Można je złożyć:

-              bezpośrednio lub listownie w OT KOWR właściwym ze względu na adres siedziby podmiotu zobligowanego do wpłat,

-              za pośrednictwem aplikacji ePUAP,

-              za pośrednictwem portalu eRolnik (https://erolnik.gov.pI/#/). Warunkiem złożenia deklaracji za pośrednictwem platformy ePUAP lub wypełnienia deklaracji przy wykorzystaniu platformy eRolnik jest posiadanie aktywnego profilu zaufanego.

                                                                                                                                             ZASTĘPCA DYREKTORA

                                                                                                                                                /-/ Paweł Smoliński

Wróć