Inwestycje Gminne - Bieżące

„Przebudowa drogi gminnej nr 110528W w Podlesiu Małym Etap I”.

 

Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

„Przebudowa drogi gminnej nr 110528W w Podlesiu Małym Etap I”.

W dniu 14 czerwca 2022 r. Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł i Wójt Gminy Stromiec Krzysztof Stykowski podpisali umowę o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110528W w Podlesiu Małym Etap I”.

Więcej...

Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Stromiec

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

 

Podpisanie umowy o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 na operację pt.
 Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Stromiec

 

W dniu 11 kwietnia 2022 r. Gmina Stromiec podpisała umowę na realizację zadania pn. „Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Stromiec”, dofinansowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Cel operacji: Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności oraz poprawa jakości życia i umożliwienie aktywizacji mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury turystyczno - rekreacyjno - sportowej, polegające na budowie wiaty - altany w msc. Stromiec (1 obiekt).

Przedmiotem planowanej operacji jest budowa drewnianej wiaty - altany (1 szt.), zlokalizowanej na działce gminnej, położonej w miejscowości Stromiec. Będzie to obiekt drewniany z dachem dwuspadowym przeznaczony do wykorzystywania na rzecz mieszkańców gminy, do obsługi i organizowania przez Gminną Bibliotekę Publiczną, koła gospodyń wiejskich i inne organizacje pozarządowe oraz kluby sportowe, imprez integracyjnych, kulturalnych, itp. Planowana do realizacji budowa będzie odpowiedzią na potrzebę rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na zaspokojenie potrzeb mieszkańców.

link do strony LGD ZAPILICZE: https://zapilicze.pl/

 

Więcej...

PROJEKT "CYFROWA GMINA"

 

PROJEKT "CYFROWA GMINA"

Gmina Stromiec rozpoczęła realizację programu grantowego „Cyfrowa Gmina” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, pakiet REACT-UE.

Projekt grantowy zakłada zakup oraz dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania. W ramach projektu zostanie przeprowadzona techniczna diagnoza cyberbezpieczeństwa.

Poprzez realizację projektu zastaną osiągnięte następujące cele i efekty:

1) cyfryzacja urzędu JST poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania,

2) zapewnienia cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Realizacja projektu bezpośrednio wpłynie na rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Cel projektu:

Wsparcie JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowych oraz jednostek im podległych i nadzorowanych, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Przyznana kwota grantu: 168.150,00 zł

Projekt w 100% dofinansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Więcej...

Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Stromiec

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

Podpisanie umowy o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 na operację pt.
Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Stromiec

 

W dniu 19 listopada 2021 r. Gmina Stromiec podpisała umowę na realizację zadania pn. Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Stromiec, dofinansowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Cel operacji: Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności oraz poprawa jakości życia i umożliwienie aktywizacji mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury turystyczno - rekreacyjno - sportowej, polegające na przebudowie boiska sportowego w msc. Stromiec (1 obiekt).

Planowana do realizacji operacja obejmuje przebudowę boiska sportowego w miejscowości Stromiec. Projekt zakłada przebudowę płyty głównej boiska, wymianę bramek stalowych na aluminiowe, uzupełnienie piłkochwytów, wyposażenie towarzyszące, niezbędne do funkcjonowania boiska (wiaty dla zawodników rezerwowych oraz dla sanitariuszy medycznych, zwiększenie ilości trybun, wykonanie oświetlenia boiska, uzupełnienie nawodnienia, wykonanie utwardzonego dojścia do wiat i trybun). Planowana do realizacji operacja będzie odpowiedzią na potrzebę rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz modernizowania ogólnodostępnej bazy na potrzeby mieszkańców.

link do strony LGD ZAPILICZE: https://zapilicze.pl/

Więcej...

Gmina Stromiec pozyskała środki na nowe inwestycje (18-12-2020)

Gmina Stromiec pozyskała środki na nowe inwestycje

Dofinansowanie 500 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji 500 0000,00 zł

Zadania inwestycyjne realizowane z ww. środków:

  1. Przebudowa mostu na drodze gminnej w miejscowości Pokrzywna.
  2. Przebudowa budynku gminnego w miejscowości Boże.
  3. Przebudowa SUW w Stromcu.

Więcej...