Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej

Oświadczenie w sprawie dostępności

Gmina Stromiec zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej: https://ugstromiec.pl/ oraz BIP : https://ugstromiec.naszbip.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

W stosunku do ww. stron internetowych przeprowadzono samocenę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz skorzystano z zewnętrznego audytu przeprowadzonego przez Fundację Instytutu Rozwoju Regionalnego. Audyt wykazał, że strona internetowa https://ugstromiec.pl/ oraz bip: https://ugstromiec.naszbip.pl/ są dostępne  z pewnymi utrudnieniami dla osób niepełnosprawnych.

Status pod względem zgodności:

Strona internetowa dostępna jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne.
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie  dokumentów Word bez właściwie zaznaczonej struktury logicznej lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy dokładać starań, by nowe dokumenty przygotowywane były zgodnie z zasadami dostępności.

Informacje dodatkowe.

 1. Publikacja strony bip: https://ugstromiec.naszbip.pl/ : 21 stycznia 2020 r.
  Data ostatniej aktualizacji: 21 stycznia 2021r.
 2. Publikacja strony: https://ugstromiec.pl/ : 19 sierpnia 2020 r.
  data ostatniej aktualizacji: strona aktualizowana na bieżąco
 3. Gmina dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowe była na poziomie WCAG 2.1.
 4. W menu strony internetowej Urzędu Gminy Stromiec (https://ugstromiec.pl/ ) w zakładce „DLA MIESZKAŃCÓW/ DANE TELEADRESOWE” zawarte są dane teleadresowe instytucji.
 5. Zakres działalności Gminy Stromiec reguluje Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (Dz.  U.  z  2020  r. poz. 713) oraz Statut Gminy przyjęty Uchwałą Nr V.37.2019 RADY GMINY STROMIEC z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy  Stromiec (link: https://ugstromiec.naszbip.pl/statut/n,statut-gminy-stromiec)

 

Dostępność architektoniczna obiektów Gminy

Budynek Urzędu Gminy w Stromcu ul. Piaski 4, 26-804 Stromiec jest częściowo przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową

 • Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Piaski
 • Do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Podjazd znajduje się przy schodach w bardzo bliskiej odległości prawidłowo oznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami z wydzielonym wygodnym przejściem prowadzącym do podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze w pobliżu wejścia głównego do budynku i jest częściowo dostępna.
 • Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 • W budynku jest pętla indukcyjna.
 • W budynku znajduje się krzesło ewakuacyjne
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma obszarów kontroli ( pracowników ochrony, wykrywaczy metali, podświetlarki rentgenowskiej),
 • W budynku w chwili obecnej nie ma  możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Czynione są starania o zapewnienie usługi tłumacza języka migowego w ramach usługi podmiotu zewnętrznego lub osoby fizycznej.

Na parterze budynku Urzędu Gminy Stromiec znajduje się Punkt Obsługi Interesanta, który  stanowi miejsce pierwszego kontaktu z urzędem. Osoba zajmująca się obsługą w punkcie obsługi interesanta zna zasady savoir – vivre wobec osób z niepełnosprawnościami.

Do najważniejszych zadań Punku Obsługi Interesanta należy:

 • udzielanie kompleksowej informacji z zakresu funkcjonowania Urzędu,
 • udzielanie informacji (również telefonicznej) o merytorycznej właściwości poszczególnych komórek organizacyjnych oraz zakresie i trybie załatwiania spraw,
 • przyjmowanie oraz sprawdzanie składanej w Urzędzie dokumentacji / pism, wniosków, podań i załączników/ zgodnie z obowiązującymi procedurami, a po sprawdzeniu poprawności i kompletności złożonej dokumentacji – przekazanie jej do kancelarii ogólnej urzędu,
 • udostępnianie odpowiednich druków i wzorów formularzy oraz ewentualna pomoc przy ich wypełnianiu,
 • udzielanie informacji o trybie, procedurach i przebiegu rozpatrywania spraw,
 • wydawanie dokumentów, których termin odbioru uzgodniono wcześniej z interesantem,

Na parterze budynku Urzędu Gminy Stromiec znajdują się również: Urząd Stanu Cywilnego oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Informacja dla użytkowników z niepełnosprawnościami

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab lub SHIFT+TAB a także przy użyciu narzędzi dostępnych pod ikoną
 • Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Istnieje możliwość zmiany kontrastu strony za pomocą piktogramu księżyca.
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
 • Dokładamy starań by zdjęcia i grafiki w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
 • Mapy zamieszczane na stronie internetowej i BIP Urzędu Gminy Stromiec nie są dostępne.
 • Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA
 • Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe
 • Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

 

Procedura wnioskowa i skargowa

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audideskrypcji, itp.

Żądanie musi zawierać (wniosek do pobrania poniżej):

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrywanie skarg i wniosków :

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada koordynatorka ds. dostępności :
  Julia Będzińska
 • E-mail:julia.bedzinska@ugstromiec.pl
 • Telefon: 48 619 10 20 wew. 212

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Stromiec
 • Adres: ul. Piaski 4, 26-804 Stromiec
 • E-mail: ugstromiec@ugstromiec.pl
 • Telefon: 48 619 10 20

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Deklaracja w formacie xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

-<Content>

<p>Deklaracja dostępności</p>

<p>Deklaracja dostępności cyfrowej</p>

<p>Oświadczenie w sprawie dostępności</p>

<p>Gmina Stromiec zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej: https://ugstromiec.pl/ oraz BIP : https://ugstromiec.naszbip.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.</p>

<p>W stosunku do ww. stron internetowych przeprowadzono samocenę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz skorzystano z zewnętrznego audytu przeprowadzonego przez Fundację Instytutu Rozwoju Regionalnego. Audyt wykazał, że strona internetowa https://ugstromiec.pl/ oraz bip: https://ugstromiec.naszbip.pl/ są dostępne z pewnymi utrudnieniami dla osób niepełnosprawnych. </p>

<p>Status pod względem zgodności:</p>

<p>Strona internetowa dostępna jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej:</p>

<p>Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne.Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie dokumentów Word bez właściwie zaznaczonej struktury logicznej lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy dokładać starań, by nowe dokumenty przygotowywane były zgodnie z zasadami dostępności.Informacje dodatkowe.</p>

<p>Publikacja strony bip: https://ugstromiec.naszbip.pl/ : 21 stycznia 2020 r.</p>

<p>Data ostatniej aktualizacji: 21 stycznia 2021r.Publikacja strony: https://ugstromiec.pl/ : 19 sierpnia 2020 r.</p>

<p>data ostatniej aktualizacji: strona aktualizowana na bieżącoGmina dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowe była na poziomie WCAG 2.1.W menu strony internetowej Urzędu Gminy Stromiec (https://ugstromiec.pl/ ) w zakładce „DLA MIESZKAŃCÓW/ DANE TELEADRESOWE” zawarte są dane teleadresowe instytucji.Zakres działalności Gminy Stromiec reguluje Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz Statut Gminy przyjęty Uchwałą Nr V.37.2019 RADY GMINY STROMIEC z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stromiec (link: https://ugstromiec.naszbip.pl/statut/n,statut-gminy-stromiec) </p>

<p>Dostępność architektoniczna obiektów Gminy</p>

<p>Budynek Urzędu Gminy w Stromcu ul. Piaski 4, 26-804 Stromiec jest częściowo przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową</p>

<p>Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. PiaskiDo wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Podjazd znajduje się przy schodach w bardzo bliskiej odległości prawidłowo oznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami z wydzielonym wygodnym przejściem prowadzącym do podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami.Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze w pobliżu wejścia głównego do budynku i jest częściowo dostępna.Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.W budynku nie ma pętli indukcyjnych.W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.W budynku nie ma obszarów kontroli ( pracowników ochrony, wykrywaczy metali, podświetlarki rentgenowskiej),W budynku w chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Czynione są starania o zapewnienie usługi tłumacza języka migowego w ramach usługi podmiotu zewnętrznego lub osoby fizycznej.</p>

<p>Na parterze budynku Urzędu Gminy Stromiec znajduje się Punkt Obsługi Interesanta, który stanowi miejsce pierwszego kontaktu z urzędem. Osoba zajmująca się obsługą w punkcie obsługi interesanta zna zasady savoir – vivre wobec osób z niepełnosprawnościami.</p>

<p>Do najważniejszych zadań Punku Obsługi Interesanta należy: </p>

<p>udzielanie kompleksowej informacji z zakresu funkcjonowania Urzędu,udzielanie informacji (również telefonicznej) o merytorycznej właściwości poszczególnych komórek organizacyjnych oraz zakresie i trybie załatwiania spraw,przyjmowanie oraz sprawdzanie składanej w Urzędzie dokumentacji / pism, wniosków, podań i załączników/ zgodnie z obowiązującymi procedurami, a po sprawdzeniu poprawności i kompletności złożonej dokumentacji – przekazanie jej do kancelarii ogólnej urzędu,udostępnianie odpowiednich druków i wzorów formularzy oraz ewentualna pomoc przy ich wypełnianiu,udzielanie informacji o trybie, procedurach i przebiegu rozpatrywania spraw,wydawanie dokumentów, których termin odbioru uzgodniono wcześniej z interesantem,Na parterze budynku Urzędu Gminy Stromiec znajdują się również: Urząd Stanu Cywilnego oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. </p>

<p>Informacja dla użytkowników z niepełnosprawnościami</p>

<p>Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab lub SHIFT+TAB a także przy użyciu narzędzi dostępnych pod ikoną Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Istnieje możliwość zmiany kontrastu strony za pomocą piktogramu księżyca. Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,Dokładamy starań by zdjęcia i grafiki w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.Mapy zamieszczane na stronie internetowej i BIP Urzędu Gminy Stromiec nie są dostępne.Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDAStrony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkoweCałość serwisu oparta jest na stylach CSS.</p>

<p>Procedura wnioskowa i skargowa</p>

<p>Każdy ma prawo:</p>

<p>zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audideskrypcji, itp. Żądanie musi zawierać (wniosek do pobrania poniżej):</p>

<p>dane kontaktowe osoby zgłaszającej,wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.Rozpatrywanie skarg i wniosków :</p>

<p>Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada koordynatorka ds. dostępności : Magdalena DawidowskaE-mail: magda.dawidowska@ugstromiec.plTelefon: 48 619 10 20 wew. 212Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.</p>

<p>Skargi i odwołania</p>

<p>Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:</p>

<p>Organ nadzorujący: Wójt Gminy StromiecAdres: ul. Piaski 4, 26-804 StromiecE-mail: ugstromiec@ugstromiec.plTelefon: 48 619 10 20Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.</p>

</Content>