Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021’ w Gminie Stromiec

Gmina Stromiec podpisała w dniu 18 czerwca 2021 r. trzy umowy na realizację zadań w ramach programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021’ w sołectwach: Boska Wola, Piróg oraz Ksawerów Stary.

W sołectwie Boska Wola przewidziano do realizacji zadanie pn. „Wyposażenie budynku remizy OSP w Boskiej Woli”. Potrzebę wyposażenia remizy OSP, istniejącej na terenie sołectwa, wskazali mieszkańcy. Brak podstawowych elementów wyposażenia, np. stołów i krzeseł, utrudnia organizację zebrań mieszkańców, spotkań integracyjnych lokalnego społeczeństwa lub innych podobnych inicjatyw.  Budynek remizy to w sołectwie jedyne takie miejsce, gdzie możliwa jest organizacja różnego rodzaju działań integrujących.  W chwili obecnej miejsce to nie posiada podstawowego wyposażenia, przez co nie może być w pełni wykorzystywane przez mieszkańców.

W sołectwie Piróg mieszkańcy zgłosili do realizacji zadanie pn.: „Dobudowa węzła sanitarnego do budynku OSP Piróg”. Tam pomieszczenia OSP wykorzystywane są również na potrzeby zebrań wiejskich, spotkań integracyjnych mieszkańców, itp. Budynek jednak nie posiada przestrzeni przeznaczonej na sanitariaty, co stanowi istotny problem podczas korzystania z jego pomieszczeń. Mieszkańcy wskazali na potrzebę stworzenia pomieszczenia, które umożliwiło by zapewnienie minimalnych warunków sanitarno-higienicznych. Dobudowanie takiej powierzchni ze środków programu MIAS 2021 umożliwi podjęcie w niedalekiej przyszłości dalszych działań w kierunku wykończenia i wyposażenia pomieszczenia z przeznaczeniem na węzeł sanitarny.

W sołectwie Ksawerów Stary dofinansowano ze środków   własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021 zadanie pn.: „Strefa integracji w Ksawerowie Starym”. Mieszkańcy Sołectwa zgłosili potrzebę wykonania częściowego ogrodzenia działek gminnych, które wykorzystywane są na potrzeby mieszkańców. Przestrzeń ta służy zaspokajaniu potrzeb integracyjnych, sportowych czy też kulturalnych. Znajduje się tam siłownia zewnętrzna i plac zabaw. Teren ten jest częściowo ogrodzony, jednakże z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo z drogą krajową nr 48 oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z tego terenu (m.in. dzieci i młodzież), istnieje potrzeba wykonania dalszej części ogrodzenia. Realizacja planowanego zadania umożliwi pełniejsze wykorzystanie tego terenu przez mieszkańców sołectwa, a także umożliwi podejmowanie starań w kierunku dalszej rozbudowy oraz wzbogacania istniejącej infrastruktury.

Wróć