Stypendia szkolne na rok szkolny 2021/2022


Urząd Gminy w Stromcu informuje, że wnioski o stypendium szkolne na rok 2021/2022 będzie można pobierać od dnia 1 sierpnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Stromcu oraz ze strony internetowej https://www.ugstromiec.pl/

Wnioski będzie można składać osobiście od 1 do 15 września 2021 r. w siedzibie  urzędu.

Stypendium szkolne jest świadczeniem o charakterze socjalnym, zależnym od dochodu na osobę w rodzinie (528 zł/os), w szczególności  gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Co do zasady stypendium szkolne jest przyznawane w formie pomocy rzeczowej lub całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania. Pomoc w formie rzeczowej dotyczy refundacji zakupu pomocy dydaktycznych, w tym m.in. podręczników i przyborów szkolnych, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innych pomocy i książek (opracowań) przeznaczonych na potrzeby edukacyjne, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem związanym z procesem edukacji jak też kosztów opłat abonamentu internetowego oraz refundacji opłat wymaganych przez szkołę,
np. opłaty czesnego oraz opłat za udział w wycieczkach szkolnych.

Wypłata stypendiów szkolnych będzie następowała po wcześniejszym przedstawieniu rachunków/faktur potwierdzających poniesione koszty edukacyjne do wysokości przyznanego stypendium.

 

Dodatkowe informacje:

Janina Miechowska

Tel 48 6101020 w 202

Wróć