Urząd Gminy Stromiec > Środowisko > ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW

 

ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW 

Podmioty odbierajace odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przekazują zmieszane odpady
komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do
składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Instalacją regionalną
dla Gminy Stromiec, wskazaną w Wojewódzkim Planie Gospopdarki Odpadami dla Mazowsza na lata
2012-2017, z uwzględnieniem lat 2018-2023, jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe
"RADKOM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.Wincentego Witosa 76, 26 - 600 Radom.

Gmina Stromiec oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
w ramach indywidualnych umów osiagnęły w 2014 r. wymagany poziom recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegajacych biodegradacji kierowanych
do składowania – 27,04 %.

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujacych frakcji odpadów
komunalnych: papieru, metali tworzyw sztucznych i szkła – 25,97%.

 Na terenie Gminy Stromiec nie został utworzony punkt selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, który zapewni przyjmowanie co najmniej takich odpadów komunalnych jak:
przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane
i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

 

ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

 

Zużyty sprzet elektryczy i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych o których mowa
w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Z 2013 r.
poz.1155) jest zbierany dwukrotnie w ciagu roku tj. w kwietniu i październiku. W 2014 r. zbiórkę
zorganizowała firma
"EKO-SAM" Sp. z o.o. Milejowice, ul. Aleja Kasztanowa 24,
26-652 Zakrzew.

Ponadto zorganizowano 1 zbiórkę mobiną. Odpady bezpośrednio z posesji odbierała
firma P.P.H.U. POLBLUME Zbigniew Miazga, ul. 11 listopada 35, 05-502 Piaseczno.

 

 

 

Stromiec, dnia 30 kwietnia 2015 r. Opracowała: Barbara Ziółkowska

 

Wróć