Urząd Gminy Stromiec > Organizacje i instytucje > Organizacje pozarządowe

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich

 

 

 

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich

29 listopada 2018 rokweszła w życie Ustawa o kołach gospodyń wiejskich. Zgodnie z uchwaloną regulacją koła gospodyń wiejskich, które zarejestrują się w ARiMR, zyskają osobowość prawną, dzięki czemu będą mogły zarabiać i pozyskiwać dotacje. Nowa ustawa o kołach gospodyń wiejskich określa między innymi formy i zasady zrzeszania się w KGW, tryb ich zakładania oraz organizację kół gospodyń wiejskich. Co ważne, koła zarejestrowane zyskają osobowość prawną. Będą mogły prowadzić działalność społeczno-gospodarczą na własny rachunek oraz zakładać związki kół gospodyń wiejskich. Po rejestracji w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, koła gospodyń wiejskich zostaną w pełni samorządnymi organizacjami mieszkańców wsi, niezależnymi od kółek rolniczych.

Zarejestrowane koła gospodyń wiejskich mogą przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej. Majątek KGW będzie mógł powstawać także ze składek członkowskich, dochodów z własnej działalności, w tym działalności gospodarczej czy z dochodów z majątku koła. W nowym prawie przewidziano możliwość prowadzenia przez koło uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów.

Rząd przygotowując ustawę zaproponował, aby na terenie jednej wsi można było utworzyć tylko jedno koło gospodyń wiejskich, które korzystałoby w pełni z nowej ustawy o KGW. Oznacza to w praktyce, że ten, kto pierwszy zarejestruje KGW, ten będzie korzystał z przywilejów przewidzianych w nowej ustawie dla kół. Inne organizacje będą musiały działać na zasadzie na przykład stowarzyszeń. Żeby dane koło gospodyń wiejskich działało na podstawie nowej ustawy, musi zostać wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, który prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). W praktyce będzie odbywać się w ten sposób, że komitet założycielski danego KGW musi złożyć wniosek wraz ze statutem koła do biura powiatowego ARiMR. Koło uzyskuje osobowość prawną w momencie wpisania do rejestru. Obecnie działające koła mają pierwszeństwo przez pół roku.

Informacje na temat wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich:

http://www.arimr.gov.pl/krajowy-rejestr-kol-gospodyn-wiejskich/wpis-do-krajowego-rejestru-kol-gospodyn-wiejskich-kola-utworzonego-na-podstawie-przepisow-ustawy-z-dnia-9-listopada-2018-r-o-kolach-gospodyn-wiejskich.html

W okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy koło gospodyń wiejskich będzie mogło otrzymać z budżetu państwa pomoc finansową przeznaczoną na realizację zadań, o których mowa w art. 2 ust. 3. ustawy. Wysokość pomocy finansowej uzależniona będzie od liczby członków Koła, tj.  jeżeli koło liczy nie więcej niż 30 członków - 3000 zł; 4000 zł jeżeli koło liczy od 31 do 75 członków;     5000 zł jeżeli koło liczy ponad 75 członków.

W Biurach Powiatowych Agencji powołani zostali pełnomocnicy, którzy będą udzielali informacji na temat rejestracji i zasad działania kół.

Pełnomocnicy ds. KGW w Biurze Powiatowym ARIMR w Białobrzegach, ul. Składowa 5: p. Agnieszka Cieślak, p. Agnieszka Wierzbicka, tel. 48 613 06 10.

 

 

 

Więcej...

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

 

Na podstawie art. 19a ust 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) Wójt Gminy Stromiec podaje do publicznej wiadomości treść oferty Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „ORLĘTA”.
            Zgodnie z treścią art. 19a ust 4 w/w Ustawy każdy w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Stromiec, ul. Piaski 4, 26-804 Stromiec do dnia 12 grudnia 2017r.

 

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

 

Więcej...

Stowarzyszenie „Wszystkie razem” zrealizowało kolejny projekt

W ramach kolejnej edycji programu Działaj Lokalnie VIII nasze stowarzyszenie przystąpiło do realizacji projektu pod nazwą: „Razem można więcej” dzięki przychylności  OSP Dobieszyn, która udzieliła nam osobowości prawnej. Naszym głównym zamierzeniem była  kontynuacja przedsięwzięć z poprzedniego projektu: organizowanie wolnego czasu poprzez wspólne wyjazdy i warsztaty rękodzielnicze i dążenie do większej integracji lokalnej społeczności.

Już pod koniec wakacji zorganizowałyśmy wycieczkę krajoznawczą do malowniczego Sandomierza, w której uczestniczyła liczna grupa osób. Byli to nie tylko nasi mieszkańcy, ale również osoby z terenu gminy Stromiec (także przedstawiciele innych stowarzyszeń). W towarzystwie przewodnika podążaliśmy śladami serialowego ojca Mateusza, mieliśmy możliwość obejrzenia wielu ciekawych zakątków tego uroczego miasta. Towarzyszyły nam nie tylko dobre nastroje, ale również wspaniała pogoda. W drodze powrotnej odwiedziliśmy ruiny zamku Krzyżtopór w Ujeździe.

Więcej...

Program Współpracy na 2016 r. Uchwała nr XII.74.2015

Uchwała Nr XII.74.2015 Rady Gminy Stromiec z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Stromiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2016 rok.

Więcej...

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Stromiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku

application/pdf Sprawozdanie z realizacji Programu Wspolpracy Gminy Stromiec z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o dzialalnosci pozytku.pdf (719.0 kB)

DZIAŁANIA KLUBU KOBIET AKTYWNY BOBREK

DZIAŁANIA KLUBU KOBIET AKTYWNY BOBREK – podsumowanie projektu ,,Master Chef II” w ramach Programu Działaj Lokalnie VIII/2014

 

 • Spotkanie z dietetyczką Magdą z Radomia

 • Konkursy kulinarne

 • Wieczór z dowcipem- spotkanie z udziałem społeczności lokalnej sołectw Bobrek i Bobrek Kolonia

 • Gala Smaku- spotkanie z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu Gminy Stromiec

 • Wspólne kolędowanie

 

Więcej...

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji nad projektem Rocznego Programu Współpracy na 2015 rok

application/pdf Sprawozdanie z przeprowadzonych Konsultacji.pdf (171.2 kB)

Spis Organizacji Pozarządowych działających na terenie Gminy Stromiec

Spis organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie Gminy Stromiec zawiera informacje o podmiotach, które wypełniły ankietę aktualizacyjną i wyraziły zgodę na zamieszczenie danych na internetowej Urzędu Gminy Stromiec.

Za aktualność danych zawartych w spisie odpowiadają zamieszczone w nim organizacje.

Więcej...

Koło Gospodyń Wiejskich w Stromcu

Skład Koła Gospodyń Wiejskich w Stromcu

 1. Jolanta Chyb - przewodnicząca

 2. Michalina Duranc – zastępca przewodniczącej

 3. Milena Szulik- skarbnik

 4. Barbara Ziółkowska- sekretarz

 5. Barbara Kamińska

 6. Alina Piotrowska

 7. Jolanta Róg

 

Więcej...

OSP Stromiec

Ochotnicza Straż Pożarna w Stromcu powstała w roku 1912. Na akcie erekcyjnym widnieją podpisy Sekretarza Urzędu Gminy - Pawła Szachowicza, księdza Stefana Sucheckiego, Kierownika Szkoły w Stromcu - Adama Wróblewskiego i jego żony Zofii Wróblewskiej, kilku nauczycieli, dziedzica majątku w Szczytach - Michała Bagniewskiego, sołtysa - Jana Chmielewskiego, oraz wielu strażaków.

Na początku stromiecka straż wyposażona była w ręczną sikawkę, wóz, bosaki i beczkę na wodę. Oczwiście do dyspozycji strażaków były też hełmy, pasy i toporki.
Kiedy wybuchał pożar, gospodarze sąsiadujący z siedzibą OSP dostarczali koni, na których strażacy mogli dojechać na miejsce. 
Do roku 1934 sprzęt przechowywany był w stodole u Ludwika Mroczkowskiego, ale kiedy stodoła ta uległa pożarowi, Straż Pożarna postanowiła zbudować własną siedzibę.
Budowa trwała do 1935 roku, kiedy to remiza została oficjalnie otwarta. 
Ponieważ budynek posiadał dużą salę wraz ze sceną, organizowane tu były zabawy i sztuki teatralne. Zapewniało to fundusze na sprzęt i mundury.
W czasie II wojny światowej Niemcy wywieźli z remizy praktycznie wszystko i zdewastowali budynek. 
Działalnośc OSP Stromiec była zawieszona aż do roku 1948, kiedy to ją wznowiono. 
Dosyć szybko odbudowano drewnianą podłogę, bramy i scenę, a od wójta uzyskano blachę na dach.
Po wojnie nie było żadnego sprzętu, szybko jednak znaleziono zastępczy. Ręczną sikawkę oraz dwa odcinki węży udało się uzyskać poprzez przejęcie od Bagniewskich w majątku Szczyty (całkiem możliwe że to przejęcie było po prostu zarekwirowaniem). Hełmów używano wojskowych - po Niemcach; toporki wykonał miejscowy kowal - Franciszek Wojciechowicz, a resztę wyposażenia zakupiono z własnych funduszy.
W 1952 roku, powiatowa Komenda Straży Pożarnej w Radomiu przydzieliła OSP Stromiec nową motopompę - Leopolie M-800, wraz z odpowiednią ilością węży.
Szkolenia przeprowadzili Piotr Runiak i Wacław Chmielewski. Jedynym problemem był dojazd na miejsce pożaru. Na początku środki komunikacji uzyskiwane były 'na gorąco' od ludzi którzy byli w pobliżu. Można sobie wyobrazić, że nie budziło to sympatii tych od których pożyczano konie czy samochody. 
Po jakimś czasie Komendant Głównej Straży Pożarnej - Zygmunt Jarosz przydzielił naszej Straży samochód osobowy "Mercedes" wraz z przyczepką na motopompę. Po kilku przeróbkach Franciszka Wojciechowicza powstał w pełni sprawny wóz strażacki. 
Około 1951 roku radomska SSP podarowała naszej straży kolejny samochód - "Chevrolet", tym razem już w pełni przystosowany do wymogów straży.
Wozy strażackie powoli były wymieniane lub przenoszone do pozostałych jednostek OSP w naszej gminie.
Z czasem jednak okazało się, że istniejąca remiza nie jest już wystarczająca. Podjęta została decyzja o budowie nowej siedziby OSP. Oczywiście, jak to w tamtych czasach, większość pracy wykonywana była w tzw. czynie społecznym. Zajęło to sześć lat. 21 sierpnia 1966 roku otwarto nową remizę. 
Oprócz Straży Pożarnej, w budynku rozgościł się Urząd Gminy a potem również i kino. 
W 1992 roku wraz z 750-leciem Stromca, OSP Stromiec obchodziła swoje 80-te urodziny. 

W 2011 roku OSP Stromiec obchodziła swoje 100 urodziny.


na podstawie:
"Stromiec 750 lat osady i parafii" (rozdział Z dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Stromcunapisany przez Wacława Chmielewskiego) - praca zbiorowa, Stromiec 1992

 

 

 

OSP Podlesie

tl_files/magazyn/DSCN4811.JPGOchotnicza Straż Pożarna powstała w maju 1970 roku. Założycielem i pierwszym prezesem był Stanisław Skiba, a naczelnikiem Mirosław Morawski. Za zgromadzone przez strażaków fundusze zakupiono działkę, na której wybudowano remizę. Wiele prac przy budowie remizy wykonywano społecznie, pracowali przede wszystkim strażacy ale także mieszkańcy Podlesia. Uroczystego otwarcia remizy z udziałem władz gminnych i wojewódzkich dokonano w 1976 roku. Obecnie pracą kieruje prezes Andrzej Szpinalski i naczelnik Cezary Biń.

OSP Piróg

OSP_PirógOchotnicza Straż Pożarna w Pirogu powstała w 1984 r. Założycielem i prezesem by dh Bolesław Matysial. Skkład pierwszego zarządu obejmował druhów prezesa b. Matysiaka, naczelnika Kazimierza Marczyńskiego, sekretarza Mieczysława Szota oraz skarbnika Jana Bednarka. OSP liczyło wówczas 20 członków.

Skład zarządu na dzień 10-03-2014

1. Prezes Bolesław Matysiak; 2. Naczelnik Robert Marczyński, 3. Skarbnik Mieczysław Szot, 4. Sekretarz Maria Matysiak, 5. Kierowca OSP Adam Matysiak, 6. Przewodniczący K.R. Marczyński Kazimierz, 7. Krzysztof Śniegowski, 8. Jan Bednarek

OSP Boska Wola

tl_files/magazyn/boska wola.JPGRozpoczęcie działalności ochotniczej straży Pożarnej w Boskiej Woli datuje się na rok 1964. Najstarszy protokół z zebrania strażaków pochodzi z 1966 roku. Pierwsza strażnica była niewielka, drewniana szopa wybudowana w pierwszych latach działalności. Straż posiadała drewniany wóz bojowy ciągnięty najpierw przez konie,potem przez prywatne ciągniki. Pomysł budowy nowej strażnicy to inicjatywa Ryszarda Beredy i Józefa Cichowlasa. Pracą obecnego zarządu kierują prezes Dariusz Cichowlas i naczelnik Mariusz Makowiecki.

OSP Boże

tl_files/magazyn/boze.JPGJako początek jednostki uznaje się rok 1925, powołano ją z inicjatywy ówczesnego Wójta Gminy w Bożem. W 1936 remiza strażacka służyła jako kaplica, gdzie odprawiano nabożeństwa. W 1939 roku wybuchła wojna, w pięć lat później Niemcy rozebrali strażnicę, kościół, wysiedlono mieszkańców, a wieś podpalono. Po odbudowaniu wsi przystąpiono do budowy remizy strażackiej. W 1955 roku nastąpiła reorganizacja administracji w kraju, wówczas w Bożem powstał Urząd Gromadzkiej Rady Narodowej, w Białobrzegach powiat i Komenda Powiatowej Straży Pożarnej.

W 1986 roku z inicjatywy naczelnika Jana Żaboklickiego, prezesa Adama Bartosiaka i pozostałych członków OSP rozpoczęto budowę nowej remizy. Przy dużym zaangażowaniu strażaków oraz innych mieszkańców wsi nowo wybudowana remiza została oddana do użytku w 1992 roku. Pracą obecnego zarządu kieruje prezes Grzegorz Popis.