Urząd Gminy Stromiec > OGŁOSZENIA > Zaproszenie na bezpłatne warsztaty edukacyjne

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ:

I blok

 

1.         Aktualizacja i zmiany w diagnostyce, podejściu terapeutycznym, edukacji i przygotowaniu do samodzielności osób ze spektrum autystycznego,

2.         Nowe kryteria diagnostyczne ICD i DSM co to oznacza dla nas opiekunów,

3.         Błędy diagnostyczne czyli czy wszyscy z F 84.5 maja zespół Aspergera?

4.         To nie „złe wychowanie” – czyli dlaczego mówimy o całościowych zaburzeniach rozwoju?

5.         Teorie psychologiczne wyjaśniające funkcjonowanie osób z zespołem Aspergera czyli dlaczego dzieci, młodzież a potem dorośli z zespołem Aspergera tak się zachowują?

6.         Deficyty związane z ZA i HFA oraz problemy, których doświadczają osoby z ZA w procesie rozwoju i edukacji – inny profil uczenia się, problemy sensoryczne, sposób komunikacji i przetwarzania informacji, zaburzeń teorii umysłu, funkcji wykonawczych i zaburzonej centralnej spójności

7.         Różne postawy w  zespole Aspergera i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka a potem dorosłego

8.         Warsztaty sensoryczne  „jak osoba z zespołem Aspergera postrzega świat”

9.         Jak pomóc dzieciom z zespołem Aspergera zdobywać wiedzę i umiejętności szkolne, jak dzieci z zespołem przyswajają wiedzę i jak ją sprawdzić

10.       Wspomaganie rozwoju społecznego  dzieci i młodzieży z Za i HFA w różnych środowiskach,

11.       Organizacja środowiska szkolnego i środowiska domowego i terapeutycznego; narzędzia i metody pracy

12.       Dokumentacja; pinia czy orzeczenie, podwójny system orzecznictwa w Polsce,

13.       Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – realizacja zaleceń, subwencja oświatowa, IPET

14.       Rehabilitacja społeczna i zawodowa – co to znaczy?

15.       Współpraca trójstronna; dom-szkoła-terapeuta czyli bez współpracy nie ma efektów,

16.       Zespół Aspergera to nie tylko wyzwania – jak zauważyć i wykorzystać mocne strony osoby z ZA czy HFA

17.       Rola osób z otoczenia dziecka z ZA i HFA w procesie ich wszechstronnego rozwoju; nauczyciele, rówieśnicy, opiekunowie, terapeuci, pracownicy placówek oświatowych, lekarze oraz pozostali członkowie rodziny

18.       Jak osoby z otoczenia dziecka z zespołem Aspergera mogą się wzajemnie wspierać.

 

II blok

 

1.         Komunikacja werbalna i niewerbalna u osób neurotypowych

2.         Funkcje zachowań niewerbalnych w komunikacji międzyludzkiej

3.         Charakterystyka ZA i HFA a kryterium zaburzonej komunikacji przy rozwiniętej mowie

4.         Charakterystyka mowy w zespole Aspergera vs. autyzm wyskofunkcjonujący

5.         Terapia logopedyczna dzieci z zespołem Aspergera, autyzmem wyskofunkcjonującym

6.         Obszary wymagające stymulacji i terapii logopedycznej u osób z zespołem Aspergera

7.         Przygotowanie miejsca do terapii logopedycznej

8.         Pomoce dydaktyczne, materiały, programy, źródła informacji

9.           Co jest ważne w pracy logopedycznej z dzieckiem z zespołem Aspergera i autyzmem wyskofunkcjonującym?

10.       Ćwiczenia – przygotowanie narzędzi, zaplanowanie działań, współpraca wszystkich stron, wizualizacja

 

III blok zrealizowany w 3 wybranych gminach (przewidujemy możliwość mieszania grup z różnych gmin)

 

1.         Siła złego na jednego czyli dlaczego warto mieć grupę

2.         Jaką być grupą – grupą wsparcia, grupą nieformalną czy organizacją?

3.         Możliwości działań grup nieformalnych oraz procedury formalizowania działalności grup formalnych.

4.         Zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych czyli fundacja czy stowarzyszenie?

5.         Kilka słów o roli lidera, budowaniu zespołu – wykorzystanie gier zespołowych

6.         Od pomysłu do realizacji –  diagnoza potrzeb, ocena możliwości, znalezienie funduszy

7.         Jakie są obecnie możliwości zdobycia funduszy; granty, darczyńcy, crowdfunding, zbiórki publiczne, loterie fantowe, konkursy projektowe i in 

8.         Pisanie małych projektów – ćwiczenia. Wybór tematów na bazie informacji z I lub II bloku zajęć. Praca w podgrupach.

9.         Wyznaczanie celów grupy lub organizacji oraz współpracy z samorządem lokalnym.

10.         Oceńmy możliwości; istniejąca baza, specjaliści w rejonie, nasze zaangażowanie, współpraca z jednostkami JTS.

 

Wróć