Urząd Gminy Stromiec > OGŁOSZENIA > Konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy z NGO na rok 2016

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy

Stromiec, 05.11.2015 r.

 

Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Stromiec – Rocznego Programu Współpracy Gminy Stromiec z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2016 rok

 

            W dniach od 8 października do 23 października 2015 r. odbyły się konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Stromiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na rok 2016.

            Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Stromiec zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w dniu 02.10.2015 r. Treść projektu Programu współpracy została załączona w BIP (http://www.ugstromiec.naszbip.pl/) oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy (www.ugstromiec.pl).

            Celem konsultacji było przedstawienie organizacjom priorytetowych zadań publicznych Gminy Stromiec na rok 2016, zapoznanie organizacji z zakresem przedmiotowym projektu Programu współpracy Gminy Stromiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na rok 2016 oraz przedstawienie zasad i form współpracy.

            Opinie i uwagi należało składać w formie pisemnej do dnia 23 października 2015 r. bezpośrednio do Urzędu Gminy Stromiec, ul. Piaski 4, 26-804 Stromiec (pok. Nr 13) lub na adres e-mail: agnieszka.jedlikowska@ugstromiec.pl

            W ramach konsultacji wpłynął jeden wniosek od Stowarzyszenia „Stromiecczyzna”, zawierający propozycje do projektu Programu współpracy (załącznik). Uzyskana opinia została przeanalizowana i częściowo wprowadzona do projektu Programu współpracy.

 

 

Wójt Gminy Stromiec

/-/ Krzysztof Stykowski

Wróć