Urząd Gminy Stromiec > OGŁOSZENIA > Przedłużamy termin składania deklaracji i ankiet na KOLEKTORY SŁONECZNE!!!!
  1. Szczegółowa informacja o instalacji kolektorów słonecznych.

Kolektory słoneczne (zestawy solarne) służą do podgrzewania zimnej wody do celów użytkowych w gospodarstwie domowym przy wykorzystaniu energii słonecznej.

Zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową zależy od liczby osób/użytkowników FAKTYCZNIE zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym. Planując liczbę, a tym samym powierzchnię paneli na budynku, bierze się pod uwagę liczbę osób zamieszkujących w danym budynku.

 

Zakłada się liczbę montowanych paneli kolektorów słonecznych w ramach projektu od 2 do 5 sztuk.

Szacunkowy koszt uczestnika projektu wyniesie ok. 2 000 zł – 3 000 zł.

 

Nie dopuszcza się montażu instalacji kolektorów słonecznych w przypadku braku w budynku mieszkalnym instalacji ciepłej wody.

Szacunkowy koszt netto instalacji oraz koszt udziału finansowego uczestnika projektu w zależności od wielkości zamontowanej instalacji solarnej oraz miejsca lokalizacji będzie wpisywany do umów zawieranych między Gminą Stromiec a uczestnikami projektu. Na koszt instalacji składa się: kompletny zestaw, jego montaż i przygotowanie dokumentacji technicznej.

Uczestnik projektu musi złożyć deklarację i ankietę dotyczącą udziału w projekcie w celu zweryfikowania, czy budynek spełnia wszystkie niezbędne warunki oraz dobrania odpowiedniej wielkości instalacji solarnej. Deklaracja i ankieta są załącznikiem do niniejszej informacji.

Uwaga: Ewentualne niezbędne prace remontowe będące następstwem prac montażowych (malowanie, uzupełnienie okładzin ścian i podłóg, naprawa tynków, elewacji i innych drobnych prac kosmetycznych przywracających estetykę budynku) nie stanowią elementu projektu, tym samym należy do uczestnika projektu.

  1. Informacje dodatkowe

 

W celu realizacji projektu będą podpisywane z uczestnikami projektu umowy użyczenia nieruchomości na cele projektu oraz umowy dotyczące ustalenia wzajemnych zobowiązań stron pod względem organizacyjnym i finansowym, do których załącznikiem będzie aktualna mapa zasadnicza (opiniodawcza) i wypis z rejestru gruntów, pozyskane we własnym zakresie i na własny koszt przez uczestnika projektu.

Instalacje zamontowane na budynkach nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia agroturystyki ani żadnej działalności gospodarczej, jak też rolniczej - muszą być wykorzystywane wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego.

 

Możliwe jest uzyskanie dofinansowania przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, agroturystyczną, rolniczą pod warunkiem wykorzystywania instalacji WYŁĄCZNIE NA POTRZEBY GOSPODARSTWA DOMOWEGO.

W przypadku pokrycia dachu eternitem, montaż kolektorów na dachu jest wykluczony. W takim przypadku możliwy jest montaż instalacji solarnej na gruncie.

Warunkiem przystąpienia do projektu jest wypełnienie deklaracji uczestnictwa w projekcie wraz z ankietą, które należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.08.2016 r. w Sekretariacie Urzędu Gminy (pok. 11)

Osoba zgłaszająca gotowość udziału w projekcie musi złożyć ankietę dotyczącą udziału w projekcie w celu zweryfikowania, czy budynek spełnia wszystkie niezbędne warunki oraz w celu dobrania odpowiedniej mocy i wielkości instalacji solarnej.

W przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na użyczenie nieruchomości na cele projektu (podpisać umowę użyczenia).

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną zapisane na listę rezerwową i wezmą udział w projekcie w przypadku rezygnacji osób z listy głównej lub ich wykluczeniu z udziału w projekcie, ze względu na brak wpłaty lub z powodu braku możliwości montażu instalacji ze względów technicznych.

Okres gwarancji na zamontowane instalacje wyniesie minimum 5 lat.

Deklaracje i ankiety są do pobrania u sołtysów oraz do pobrania poniżej.

Dokumenty do pobrania:

 

 

 

Wróć