Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

Funkcję Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Gminy Stromiec pełni Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych – bezpłatnie udostępniać swoje usług w postaci elektronicznej. Ideą przyświecającą budowie ePUAP było stworzenie jednego, łatwo dostępnego i bezpiecznego elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych; tak powstał portal www.epuap.gov.pl

Portal zapewnia sprawną komunikację pomiędzy:

o Obywatelami a administracją

o Przedsiębiorcami a administracją

o Instytucjami administracji publicznej

W celu złożenia wniosku do Urzędu poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą konieczne jest posiadanie:

  • bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP

  • bezpłatnego Profilu Zaufanego w ramach platformy ePUAP lub podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Założenie konta wymaga podania:

1) imienia;

2) nazwiska;

3) adresu poczty elektronicznej (e-mail), który wskazujemy jako właściwy do wymiany informacji w ramach ePUAP (najlepiej więc ten, z którego korzystamy najczęściej);

4) identyfikatora użytkownika systemu.

Szczegółowe informacje dot. zakładania konta są na ePUAP:

  • instrukcja zakładania konta

  • instrukcja korzystania z certyfikatu

  • formularz zakładania nowego konta

  • Profil Zaufany

Obywatele, poszukując usługi, którą chcieliby zrealizować za pośrednictwem portalu www.epuap.gov.pl, korzystają z Katalogu Usług. Jest to narzędzie standaryzujące sposób prezentowania i opisywania usług administracji publicznej. Jego celem jest utrzymywanie spójnej listy usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz ich efektywne wyszukiwanie, nawigowanie, wertowanie i filtrowanie.

Po zalogowaniu się będziemy mogli w pełni korzystać z zasobów systemu. Jeżeli jednak chcemy tylko sprawdzić, jakie sprawy administracyjne możemy załatwić tą drogą, nie musimy zakładać własnego konta. Wystarczy wejść na wyżej wskazaną stronę i sprawdzić katalog usług oferowany przez ePUAP.

Uwaga

Przesłanie podania w formie elektronicznej bezpośrednio na adres e-mail bez korzystania z systemu ESP (z wyjątkiem skarg i wniosków) nie rodzi po stronie organu administracji obowiązku rozpatrywania go. Wynika to z art. 63, § 1 kpa w którym nie wymieniono poczty elektronicznej wśród dopuszczalnych sposobów składania podań. Ponadto w tym przypadku nadawca przesyłki nie otrzyma Urzędowego Poświadczenia Odbioru, a także nie będzie miał możliwości zdalnego śledzenia postępów załatwiania sprawy za pośrednictwem platformy ePUAP, dostępnego poprzez przeglądarkę internetową