Urząd Gminy Stromiec > Archiwum > Deklaracje na odpady komunalne

tl_files/magazyn/odpady.jpgWłaściciele nieruchomości muszą określić, czy od 1 lipca 2013 r. będą zbierać odpady w sposób selektywny, czy nie zamierzają ich segregować. Oświadczenie składają w formie deklaracji. Osoby, które nie wywiążą się z tego obowiązku, muszą liczyć się z grzywną, wyższymi opłatami za wywóz śmieci i egzekucją nieuiszczonych kwot.

Obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi przejmą 1 lipca 2013 r. gminy. Będą za to pobierały opłaty. Mają one pokryć koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania śmieci,

Stawka miesięcznej opłaty  została określona uchwałą  Rady Gminy Stromiec. Zależy od wyboru przez mieszkańców sposobu gromadzenia śmieci: wyższa za odpady niesegregowane (10 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej ), niższa za posortowane – 6 zł o d osoby miesięcznie. Trzeba w związku z tym złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wskazuje się w niej sposób gromadzenia śmieci oraz - w zależności od sposobu naliczania opłaty - liczbę osób mieszkających  na danej nieruchomości. Obowiązek ten spoczywa na właścicielach nieruchomości, współwłaścicielach, użytkownikach wieczystych, najemcach, dzierżawcach.

Termin składania deklaracji już upłynął. Zachęcamy jeszcze do składania deklaracji.

 Niedopełnienie tego obowiązku wiąże się  z poważnymi konsekwencjami. W przypadku niezłożenia deklaracji urzędnicy sami naliczą opłatę za wywóz śmieci. Będą brać pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Nieuiszczona w terminie opłata za wywóz śmieci będzie ściągana w trybie egzekucji administracyjnej.

 

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych , na których powstają odpady komunalne, ( domki letniskowe,  nieruchomości na, których prowadzana jest działalność gospodarcza, instytucje itp.),– nie składają deklaracji , nadal zawierają umowę z uprawnioną firmą wywozową

Wróć