Urząd Gminy Stromiec > Aktualności

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy Stromiec

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Stromiec z siedzibą w: Stromiec, ul. Piaski 4, 26 – 804 Stromiec,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:  p. Michał Paprocki, adres e-mail: iod@ugstromiec.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu realizacji ustawowych zadań urzędu, tj.  zadań publicznych o charakterze gminnym, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz szeregu ustaw nakładających na Gminę Stromiec obowiązki i zadania, których realizacja wymaga przetwarzania Państwa danych osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych, w zależności od ściśle określonego celu przetwarzania, może być wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Państwa dane osobowe, w ściśle określonych sytuacjach, na podstawie przepisów prawa lub podpisanych umów powierzenia do przetwarzania i z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, mogą zostać ujawniane osobom upoważnionym przez Administratora, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom prowadzącym działalność bankową, operatorowi pocztowemu lub kurierowi oraz podmiotom realizującym archiwizację, obsługę informatyczną i teleinformatyczną.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

W szczególnych sytuacjach, gdy przetwarzanie Państwa danych nie będzie wynikało z przepisów prawa zostaniecie Państwo poproszeni o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych.

 

Wójt Gminy Stromiec

  Krzysztof Stykowski

Więcej...

Informacja

W  związku z pojawiającymi się wieloma pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi szacowania szkód łowieckich Starostwo Powiatowe w Białobrzegach informuje że :

Link Poniżej:

Więcej...

Ogłoszenie

                                                                                                                                   

 

 

NFZ BLIŻEJ PACJENTA

 

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ oraz Starosta Powiatu Białobrzeskiego zapraszają w dniu 18 października 2019r. w godz. 9 - 15 do odwiedzenia stanowiska NFZ w siedzibie Starostwa

Białobrzegi, Plac Zygmunta Starego 9

 

Na stanowisku będzie można:

 

 • potwierdzić zlecenie na wyroby medyczne
 • uzyskać informacje o najkrótszych terminach leczenia
 • otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (tzw. EKUZ)
 • założyć Internetowe Konto Pacjenta (Profil Zaufany)

 

 

Karta EKUZ:

Taka karta potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świad­czeń zdrowotnych
w czasie tymczasowego po­bytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA.
EKUZ może zostać wydana wyłącznie oso­bom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego,
w tym osobom, które posiadają prawo do świadczeń zdro­wotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi. Korzystając z EKUZ za granicą pamiętaj, że podlegasz obowiązkom
i korzystasz z praw wynikających z ustawodawstwa państwa człon­kowskiego UE/EFTA na tych samych warunkach, co ubezpieczeni w tym państwie. Ubezpieczony, korzystający ze świadczeń zdrowotnych w ramach systemu, w którym istnieje obowiązek współpłacenia, również ponosi takie koszty.

Internetowe Konto Pacjenta:

 

to internetowa aplikacja, dzięki której w szybki i bezpieczny sposób odnajdziesz informacje o swoich danych medycznych takich jak:

 • miejscach, w których możesz się leczyć,
 • receptach i skierowaniach wystawionych dla Twoich bliskich,
 • wysokości kwot podlegających refundacji dla poszczególnych produktów leczniczych
   oraz świadczeniach, których udzielono Ci w ramach NFZ,
 • posiadanym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej i podstawie tego prawa,
 • składanych oświadczeniach o upoważnieniu osoby do dostępu do dokumentacji medycznej,
 • wyrażeniu zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych,
 • wystawionych zaświadczeniach lekarskich w razie choroby i macierzyństwa,
 • wysokości płaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

dodatkowo:

 • uzyskasz recepty niezbędne do kontynuacji swojego leczenia bez konieczności wizyty u lekarza,
 • otrzymasz recepty od pielęgniarki lub położnej zarówno po osobistym badaniu,
  jak i po konsultacji telemedycznej, na odległość,
 • upoważnisz innej osoby do dostępu do Twoich danych medycznych lub informacji
  o stanie Twojego zdrowia.

 

 

Więcej...

100-lecie Pani Leokadii Bolek

100- lecie Pani Leokadii Bolek

19 sierpnia 2019 rok to piękna chwila dla Pani Leokadii Bolek – mieszkanki Gminy Stromiec, która w tym dniu obchodziła wyjątkowy jubileusz – swoje 100 urodziny.
Z tej okazji najbliżsi Pani Leokadii, zorganizowali dla niej niewielką uroczystość, w której brali udział przedstawiciele Urzędu Gminy Stromiec: Wójt – Krzysztof Stykowski i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Wiesława Ofiara życząc przede wszystkim dobrego zdrowia oraz wręczając kosz kwiatów. Przybył także Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu  - Krzysztof Murawski, który wręczył Jubilatce list od Premiera Rządu RP Mateusza Morawieckiego oraz Kierownik Inspektoratu ZUS w Grójcu – Melania Furmańczyk.

Pani Leokadia przeżyła w związku małżeńskim 65 lat, wychowując troje dzieci – dwie córki
i syna. Doczekała także czworga wnucząt, sześciorga prawnucząt i dwojga praprawnucząt. Pani Leokadia przez długie lata mieszkała w domu rodzinnym męża w Podlesiu Dużym. Zajmowała się wychowywaniem dzieci, pracą w gospodarstwie rolnym oraz przy budowie linii kolejowej. Aktualnie Pani Leokadia jest w dobrej kondycji zdrowotnej, mieszka razem
z wnuczką w Białobrzegach.

Uroczystość okazała się być wzruszająca zarówno dla Jubilatki jak i dla wszystkich uczestników.

Życzmy Pani Leokadii wszelkiej pomyślności oraz kolejnych 100 lat życia!

tl_files/magazyn/OGLOSZENIA/100 1.JPGtl_files/magazyn/OGLOSZENIA/100 2.JPGtl_files/magazyn/OGLOSZENIA/100 3.JPG

Więcej...

Informacja

                                                         INFORMACJA

                                       w sprawie afrykańskiego pomoru świń

Informuję, że w dniu 6 sierpnia 2019 r. opublikowana została decyzja zmieniająca  załącznik do decyzji wykonawczej
KE: Decyzja Wykonawcza Komisja (UE) 2019/1327 z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej  2014/709/UE w  sprawie środków  kontroli w  zakresie zdrowia  zwierząt w  odniesieniu do  afrykańskiego pomoru  świń  w  niektórych państwach członkowskich w wyniku czego cała gmina Stromiec znalazła się w obszarze zagrożenia tj. strefie niebieskiej.

W związku z tym na posiadaczy świń zostały nałożone dodatkowe restrykcje.

Załączniki:

 1. Zasady przemieszczania świń ze strefy niebieskiej;
 2. Wykaz rzeźni, które wyznaczone są do odbioru świń ze strefy niebieskiej;
 3. Wykaz zakładów utylizacyjnych, które wyznaczone są do odbioru padłych świń i dzików ze strefy niebieskiej;
 4. Dokument handlowy uppz;
 5. Link do Decyzji wykonawczej KE. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1327&from=PL

tl_files/magazyn/OGLOSZENIA/asf 20199.jpg

Więcej...

Apel

Policja apeluje o ostrożność podczas zawierania umów z firmami zajmującymi się utylizowaniem odpadów

Data publikacji 10.07.2019

Komenda Powiatowa Policji apeluje do właścicieli hal i magazynów, a także firm transportowych i kierowców pojazdów dostawczych o ostrożność. W przypadku porzucenia przez firmę odpadów, to właściciel posesji jest za nie odpowiedzialny.

    W związku z coraz częściej publikowanym w mediach procederem  polegającym na nielegalnym składowaniu odpadów, policja apeluje o ostrożność wobec firm wynajmujących magazyny i inne nieruchomości dające przestępcom podstawę ich działalności. Przestępcy próbują nielegalnie  gromadzić i porzucać odpady m.in. na terenach nieczynnych żwirowisk, kopalni odkrywkowych, opuszczonych hal magazynowych i wszelakich pustostanów, w tym również na prywatnych posesjach. Ostrzegamy właścicieli gruntów oraz magazynów przed oszustami, zajmującymi się nielegalnym pozbywaniem odpadów poprodukcyjnych i niebezpiecznych. Zwracajmy uwagę na porzucone w ustronnych miejscach pojemniki, podejrzane ładunki a także na naczepy samochodowe, których stan wskazuje, że mogą być nieużywane i posiadać ładunek.  Każde miejsce, które wygląda podejrzanie ze względu na możliwość składowania w nim odpadów należy niezwłocznie zgłosić na policję. Zgodnie z przepisami prawa wójt, burmistrz lub prezydent właściwy miejscowo dla nielegalnego składowiska nakład na właściciela terenu, na którym pozostały odpady, obowiązek ich usunięcia. Nie zapominajmy też o środowisku, które w wyniku takich działań często zostaje poważnie zdegradowane.

      Kierujemy swój apel o ostrożność także do właścicieli firm transportowych i kierowców pojazdów dostawczych. W przypadku wykrycia podczas kontroli drogowej niezgodności dotyczących przewożonego ładunku lub braku stosownych zezwoleń grozić mogą im poważne konsekwencje w związku z nielegalnym transportem odpadów.  Dlatego należy zachować daleko idącą rozwagę i odpowiednie sprawdzenie osób i firm, którym wynajmowane są samochody. Funkcjonariusze zachęcają do zgłaszania wszystkich przypadków tras czy ładunków, które mogą budzić podejrzenia. Zgłoszenia przyjmowane są na wszystkich komendach policji oraz pod numerami alarmowymi. Oprócz  tej formy kontaktu przypominamy o takim narzędziu jak Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wśród różnych kategorii istnieje również ta dotycząca dzikich wysypisk.

 

autor:  asp. Edward Banach/ KPP Białobrzegi

Więcej...

Raport o stanie Gminy za 2018 rok

RAPORT O STANIE GMINY STROMIEC ZA 2018 ROK

Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika ze znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym.

Na jego podstawie Wójt co roku, do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy Raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Stromiec w roku ubiegłym. Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie mogą zabierać głos mieszkańcy. Szczegóły odnoszące się procedur są zapisane w ustawie o samorządzie gminnym art. 28aa.

 

Zachęcam wszystkich zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców Gminy Stromiec, do lektury dokumentu.

 

Wójt Gminy Stromiec

 Krzysztof Stykowski

Więcej...

Szkolenia - organizacje pozarządowe

Urząd Gminy Stromiec informuje, że istnieję  możliwość przeprowadzenia bezpłatnych szkoleń dla organizacji pozarządowych i kół wiejskich

Tematyka Szkoleń:

 1. 1.     Księgowość dla kół wiejskich
 2. 2.     Sprawozdawczość finansowa w NGO
 3. 3.     RODO w NGO
 4. 4.     Nowe wzory ofert i sprawozdań

Organizacja szkoleń będzie możliwa w przypadku zgłoszenia chęci uczestnictwa przez grupy min. 6-8 osób.

Organizacje, które wyrażają chęć udziału w szkoleniach proszone są
o zgłaszanie udziału swoich członków – do Sekretariatu Urzędu Gminy Stromiec tel. (48) 619 10 20 lub (48) 619 10 08.

Warunkiem organizacji szkoleń jest zebranie się grupy chętnych osób. Termin szkoleń do uzgodnienia z uczestnikami .

Miejsce szkolenia- Urząd Gminy Stromiec.

Więcej...

Gazyfikacja Gminy Stromiec

Gazyfikacja  Gminy Stromiec

Drodzy Mieszkańcy Gminy Stromiec,

Przedstawiamy Państwu ankietę mającą na celu ocenić Wasze zainteresowanie tematem gazyfikacji wszystkich sołectw naszej Gminy.

W tej chwili  chcemy uzyskać od Państwa informację, czy jesteście zainteresowani podłączeniem się do sieci gazowej.

Ankiety można uzyskać i przekazać:

 • U sołtysów przy okazji odbioru nakazów płatniczych lub płacenia podatków,
 • Pobierając druk ze strony internetowej urzędu (linki poniżej) i oddając go
  w sekretariacie Urzędu Gminy, przesłanie na email: sekretariat@ugstromiec.pl lub u sołtysa
 • Wypełniając druk i oddając go  w Urzędzie Gminy

Ostateczny termin na przekazanie ankiet to 18 marca 2019 r.

Od stopnia zaangażowania i liczby złożonych ankiet zależy ocena efektywności ekonomicznej całego projektu czyli tak naprawdę to czy i w jakim stopniu nasza Gmina będzie zgazyfikowana.

Zachęcamy do wypełnienia ankiet. Informacje od Państwa pomogą podjąć odpowiednie decyzje przez Polską Spółkę Gazownictwa w sprawie przyszłości całej naszej Gminy w zakresie gazyfikacji !

 
Dokumenty do pobrania:

Ankieta Gmina Stromiec 2.doc (134.0 kB)
Ankieta Gmina Stromiec.pdf (368.3 kB)

Więcej...

Zapraszamy do Szkoły Inicjatyw Strażniczych

Zapraszamy do Szkoły Inicjatyw Strażniczych

Sieć Obywatelska Watchdog Polska, stowarzyszenie działające na rzecz prawa do informacji, ogłasza nabór do Szkoły Inicjatyw Strażniczych dla osób aktywnie działających w swojej lokalnej społeczności.

Szkoła Inicjatyw Strażniczych (SIS) to cykl szkoleń dla mieszkańców gmin, którzy przyglądają się pracy lokalnych władz, zadają im pytania, zabierają głos w sprawach publicznych i działają na rzeczy zmiany w przypadku zdiagnozowania problemów tam, gdzie mieszkają. Uczestnicy i uczestniczki spotkają się na pięciu weekendowych zjazdach, w czasie których poszerzą swoją wiedzę na temat praw człowieka, wolności słowa i prawa do informacji publicznej. Dowiedzą się także, jak planować działania skierowane do mieszkańców i kampanie na rzecz zmiany.

Kogo zapraszamy?

W szkoleniach może brać udział każda osoba, bez względu na wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania, jeśli tylko aktywnie uczestniczy w życiu swojej lokalnej społeczności, przygląda się pracy samorządu i chciałby rozwijać swoją wiedzę w tej dziedzinie. Żeby decydować o tym, co się dzieje w gminie, nie trzeba być politykiem, wystarczy być świadomym obywatelem – mówi Alina Czyżewska, absolwenta poprzedniej edycji SIS -u.Uczestnikami Szkoły mogą być zarówno osoby działające indywidualnie, jak i członkowie/członkinie nieformalnych grup, organizacji społecznych czy przedstawiciele mediów lokalnych. Ważne, aby były niezależne od władz gminy, w której działają.

Co oferujemy?

 • 5 szkoleń z zakresu praw człowieka, wolności słowa, prawa do informacji, planowania monitoringu, komunikowania swoich działań i włączania w nie innych mieszkańców, wystąpień publicznych.
 • Kontakt z osobami z całej Polski, które prowadzą podobne działania.
 • Wsparcie merytoryczne i prawne w prowadzonych działaniach (również po zakończeniu szkoły).
 • Pokrycie kosztów szkolenia, zakwaterowania, wyżywienia oraz przejazdu.

Szkolenia odbędą się w okolicach Warszawy (dojazd komunikacją), na pierwsze zapraszamy już 29 marca 2019 r. Prosimy o zapoznanie się z terminami całego cyklu - warunkiem uczestnictwa w SIS jest obecność na wszystkich szkoleniach. Na zgłoszenia czekamy do 10 marca 2019 roku. Więcej szczegółów oraz ankieta zgłoszeniowa pod adresem: www.siecobywatelska.pl/sis

Organizator dokłada starań, żeby w SIS mogły uczestniczyć osoby, którym sytuacja życiowa może utrudniać korzystanie z tego typu przedsięwzięć, np. osoby z niepełnosprawnością. W uzasadnionych przypadkach zapewniamy również opiekę nad dziećmi.

 

Kontakt: Agnieszka Podgórska, agnieszka.podgorska@siecobywatelska.pl tel. 607859482.

Więcej...

Informacja - Zakład Aktywności Zawodowej

Informacja dotycząca Zakładu Aktywności Zawodowej

 

Z wielką radością informujemy, że od 1 kwietnia 2019r na terenie Powiatu Białobrzeskiego w gminie Promna powstanie Zakład Aktywności Zawodowej. Pracę w zakładzie znajdą głównie osoby legitymujące się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Zakład Aktywności Zawodowej będzie świadczył między innymi usługi gastronomiczne. Miejsce pracy będzie odpowiednio dostosowane do potrzeb pracowników z niepełnosprawnością oraz zapewni różne formy rehabilitacji.  Zakład Aktywności Zawodowej to miejsce, gdzie osoby niepełnosprawne będą nabywać nowe umiejętności i doświadczenia w warunkach odpowiadających i przystosowanych do ich potrzeb. W przyszłości pozwoli im to podjąć pracę na otwartym rynku pracy.

Dokładny adres Zakładu Aktywności Zawodowej to: Adamów 20, 26-803 Promna.

Wszystkie chętne osoby posiadające orzeczenie o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które są zainteresowane podjęciem pracy, prosimy o kontakt z koordynatorem projektu Panem Ireneuszem Gumowskim pod nr tel: 609 821 857.

Więcej...

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ''ZAPILICZE"

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZAPILICZE” INFORMUJE O EFEKTACH DZIAŁAŃ LGD I DZIAŁANIACH PLANOWANYCH NA KOLEJNY OKRES WDRAŻANIA LSR

 

WSPARCIE FINANSOWE DLA INICJATYW LOKALNYCH

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” informuje o kolejnych działaniach konkursowych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Od początku programowania do końca 2018 roku wpłynęło łącznie 91 wniosków aplikacyjnych na kwotę 4 175 650,73 zł dotyczących: podejmowania działalności gospodarczej, rozwijania istniejących przedsiębiorstw gospodarczych, rozwijania ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, kultywowania i promocji kultury i tradycji lokalnych oraz projekty grantowe.

Dzięki tym działaniom powstały m.in.: nowe miejsca pracy, zostały utworzone nowe przedsiębiorstwa oraz poszerzono działalność istniejących.

W ramach rozwoju i budowy infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie naszego powiatu powstały siłownie zewnętrzne, place rekreacyjno-wypoczynkowe, ciągi piesze oraz zagospodarowano kąpielisko w Białobrzegach w pomost i altany.

Z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego wyposażono świetlice, chór szkolny, zorganizowano różnego rodzaju imprezy, spotkania i warsztaty edukacyjne. Zostały wydane takie publikacje jak: mapa powiatu białobrzeskiego, przewodnik archeologiczny pt. ,,Szlakiem grodzisk powiatu białobrzeskiego", album sportowy „W klatce” z okazji 95-lecia istnienia klubu sportowego „Pilica”. Został odremontowany grobowiec rodziny Bagniewskich (z początków XX w.) znajdujący się na cmentarzu parafialnym w Stromcu. Pozostałe wnioski są na etapie prac budowlanych.

W 2018 roku Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie 4 umowy o przyznanie pomocy na projekty grantowe na łączną kwotę 246 354,00zł. Projekt pt. „Zachowajmy dziedzictwo i tradycję naszej Małej Ojczyzny” został już rozliczony, drugi pt. „Działania wspierające organizacje formalne i nieformalne” jest w trakcie rozliczenia, a dwa kolejne tj. „Doposażenie ogólnodostępnej bazy społecznej oraz imprezy lokalne na straży dziedzictwa kulturowego Zapilicza” i „Zwiększenie wiedzy społeczności lokalnej – kluczem do sukcesu” czekają na odpowiedni termin realizacji.

Kolejnym punktem wdrażania LSR był udział Lokalnej Grupy Działania „Zapilicze” w imprezach lokalnych, dożynkach obfitujących w występy ludowe i stoiska wystawiennicze

 

ukazujące bogactwo płodów rolnych i sadów naszego regionu mających na celu kultywowanie i promocję kultury i tradycji lokalnych, które przyczyniły się do integracji społeczności.

Dużym przedsięwzięciem jakie czeka nas w najbliższym czasie jest Projekt Współpracy pomiędzy Lokalnymi Grupami Działania: Zapilicze, Dolina Pilicy, Wszyscy Razem, Perła Jury. Projekt ma na celu poprawę infrastruktury turystycznej oraz wzbogacenie oferty promocyjnej i turystycznej dorzecza rzeki Pilicy i będzie nosił nazwę „Kajak kreowania atrakcji jednoczących amatorów kajakarstwa”. Wynikiem końcowym całego przedsięwzięcia będzie postawienie w 6 Gminach Powiatu Białobrzeskiego altan wypoczynkowych. Projekt zostanie zrealizowany jeszcze w tym roku.

W drugiej połowie 2019 roku zgodnie z harmonogramem Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” planuje ogłosić 2 nabory wniosków na projekty grantowe. Pierwszy nabór będzie opiewać na kwotę 140 000,00zł i będzie łączył dwa przedsięwzięcia: 1.1.4 Organizacja przedsięwzięć kulturalnych i rekreacyjnych i przedsięwzięcie 1.1.5 Doskonalenie ogólnodostępnej bazy społecznej. W ramach naboru będzie można pozyskać środki na zorganizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, a także doposażyć i wyremontować obiekty społeczne (kluby, świetlice). Drugi nabór, na który przeznaczone jest 80 000,00zł będzie dotyczył przedsięwzięcia 1.1.2 Kultywowanie i promocja kultury i tradycji. Dzięki niemu potencjalny beneficjent będzie mógł pozyskać środki finansowe na zorganizowanie wydarzeń, imprez o charakterze kulturalnym, wydanie publikacji, tytułów w zakresie kultury i tradycji,  doposażyć podmioty działające w sferze kultury i tradycji, a także wykonać prace konserwatorskie lub restauratorskie  zabytków.

Serdecznie zachęcamy do współpracy z naszą grupą działania oraz do korzystania z możliwości wsparcia realizowanego przez LGD „Zapilicze”.

Więcej...

Ankieta- LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ''ZAPILICZE"

Drodzy Mieszkańcy!

 

Od początku funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania "Zapilicze" dokładamy wszelkich starań aby nasze działania jak najlepiej odpowiadały na Państwa potrzeby, jednakże bez pomocy i wskazówek z Państwa strony będzie to trudne. 

 

Uprzejmie prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety, ponieważ wszystkie zgłoszone przez Państwa uwagi pozwolą nam efektywnie wdrażać Lokalną Strategię Rozwoju a tym samym rozwijać nasz region! 

 

Prosimy o szczere opinie, za które z góry dziękujemy. 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zapilicze"

 

 Link do ankiety: 

 

Ankieta będzie aktywna do 18 lutego.

Więcej...

Nowe zasady zwrotu podatku akcyzowego

INFORMACJE DLA ROLNIKÓW dotyczące nowych zasad zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku

Uprzejmie informujemy, iż w związku ze zmianą ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku, producent rolny może składać do Wójta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego.

Limity obowiązujące w 2019 roku stanowić będą sumę:

a) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego (w 2019 roku wynosi 1,00 zł/l), liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego,

b) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego (w 2019 roku wynosi 1,00 zł/l), liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła do wniosku o zwrot podatku dołącza się również oświadczenie przedsiębiorcy zamieszczone poniżej oraz dokument wydany przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego. Kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wniosek producenta rolnego wydaje dokument, o którym mowa powyżej.

NOWY WZÓR WNIOSKU O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

Ponadto informujemy, iż od 2019 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Nowy wzór wniosku dostępny jest do pobrania w siedzibie Urzędu Gminy w Stromcu pok. nr 16.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW DO WÓJTA

a) od 1 lutego 2019r. do 28 lutego 2019r., producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018r. do 31 stycznia 2019r.,

b) od 1 sierpnia 2019r. do 31 sierpnia 2019r., producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019r. do 31 lipca 2019r.

WYPŁATA

Zwrot podatku nastąpi w 2019 roku w ustawowych terminach:

 • Do dnia 1-30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
 • Do dnia 1-31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Więcej...

ZUS informuje - E-AKTA – SKRÓCENIE OKRESU PRZECHOWYWANIA AKT PRACOWNICZYCH ORAZ ICH ELEKTRONIZACJA

E-AKTA – SKRÓCENIE OKRESU PRZECHOWYWANIA AKT PRACOWNICZYCH ORAZ ICH ELEKTRONIZACJA

·         Elektronizacja akt

Obecnie dokumentację pracowniczą płatnik składek przechowuje w formie papierowej. Od stycznia będzie mógł decydować w jakiej formie chce ją przechowywać – papierowo, czy elektronicznie.

·         Krótszy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej

Od 1 stycznia 2019 r. dla wszystkich nowo zatrudnianych osób akta pracownicze pracodawca czy zleceniodawca będzie przechowywał 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy lub zakończyła się umowa zlecenia.

·         Skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych a nowe dokumenty

Każdy płatnik, który chce skrócić okres przechowywania akt pracowniczych musi przekazać do ZUS oświadczenie (ZUS OSW) o zamiarze przekazania raportów informacyjnych (ZUS RIA).

 

     Szkolenia

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia, najbliższe  już 09 i 24 stycznia  2019 r. – więcej informacji na temat szkoleń pod linkiem: http://www.zus.pl/o-zus/kalendarium/szkolenia.

 

Więcej informacji pod linkiem: http://www.zus.pl/firmy/przedsiebiorco-przeczytaj-wazne/e-akta,   

 

Więcej...

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich

 

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich

29 listopada 2018 rokweszła w życie Ustawa o kołach gospodyń wiejskich. Zgodnie z uchwaloną regulacją koła gospodyń wiejskich, które zarejestrują się w ARiMR, zyskają osobowość prawną, dzięki czemu będą mogły zarabiać i pozyskiwać dotacje. Nowa ustawa o kołach gospodyń wiejskich określa między innymi formy i zasady zrzeszania się w KGW, tryb ich zakładania oraz organizację kół gospodyń wiejskich. Co ważne, koła zarejestrowane zyskają osobowość prawną. Będą mogły prowadzić działalność społeczno-gospodarczą na własny rachunek oraz zakładać związki kół gospodyń wiejskich. Po rejestracji w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, koła gospodyń wiejskich zostaną w pełni samorządnymi organizacjami mieszkańców wsi, niezależnymi od kółek rolniczych.

Zarejestrowane koła gospodyń wiejskich mogą przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej. Majątek KGW będzie mógł powstawać także ze składek członkowskich, dochodów z własnej działalności, w tym działalności gospodarczej czy z dochodów z majątku koła. W nowym prawie przewidziano możliwość prowadzenia przez koło uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów.

Rząd przygotowując ustawę zaproponował, aby na terenie jednej wsi można było utworzyć tylko jedno koło gospodyń wiejskich, które korzystałoby w pełni z nowej ustawy o KGW. Oznacza to w praktyce, że ten, kto pierwszy zarejestruje KGW, ten będzie korzystał z przywilejów przewidzianych w nowej ustawie dla kół. Inne organizacje będą musiały działać na zasadzie na przykład stowarzyszeń. Żeby dane koło gospodyń wiejskich działało na podstawie nowej ustawy, musi zostać wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, który prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). W praktyce będzie odbywać się w ten sposób, że komitet założycielski danego KGW musi złożyć wniosek wraz ze statutem koła do biura powiatowego ARiMR. Koło uzyskuje osobowość prawną w momencie wpisania do rejestru. Obecnie działające koła mają pierwszeństwo przez pół roku.

Informacje na temat wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich:

http://www.arimr.gov.pl/krajowy-rejestr-kol-gospodyn-wiejskich/wpis-do-krajowego-rejestru-kol-gospodyn-wiejskich-kola-utworzonego-na-podstawie-przepisow-ustawy-z-dnia-9-listopada-2018-r-o-kolach-gospodyn-wiejskich.html

W okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy koło gospodyń wiejskich będzie mogło otrzymać z budżetu państwa pomoc finansową przeznaczoną na realizację zadań, o których mowa w art. 2 ust. 3. ustawy. Wysokość pomocy finansowej uzależniona będzie od liczby członków Koła, tj.  jeżeli koło liczy nie więcej niż 30 członków - 3000 zł; 4000 zł jeżeli koło liczy od 31 do 75 członków;     5000 zł jeżeli koło liczy ponad 75 członków.

W Biurach Powiatowych Agencji powołani zostali pełnomocnicy, którzy będą udzielali informacji na temat rejestracji i zasad działania kół.

Pełnomocnicy ds. KGW w Biurze Powiatowym ARIMR w Białobrzegach, ul. Składowa 5: p. Agnieszka Cieślak, p. Agnieszka Wierzbicka, tel. 48 613 06 10.

 

Więcej...

100-lecie Odzyskkania Niepodległosści

11 listopada 2018 roku będziemy obchodzili 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości.

 

Z tej okazji zapraszamy wszystkich na uroczystą mszę w intencji Ojczyzny, która odprawiona będzie w niedzielę 11 listopada o godz. 9.00 w Kościele pw.  Św. Jana Chrzciciela w Stromcu.

Zapraszam również na  uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej z okazji 100-tnej rocznicy Odzyskania Niepodległości, które odbędzie się podczas XLI sesji Rady Gminy Stromiec w dniu 14 listopada 2018 roku (środa) o godz.12:00, przed budynkiem Urzędu Gminy.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców, aby w tym wyjątkowym dniu wywiesili flagę, jako znak naszej dumy z bycia Polakami.

100-lat_Niepodlegla Stromiec

Więcej...

Apel

Apel

Rozpoczął się jesienno — zimowy okres grzewczy. W naszych mieszkaniach i domach wzrasta ryzyko powstania pożaru spowodowane intensywniejszą eksploatacją urządzeń grzewczych. W okresie tym nasilają się również przypadki śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla, potocznie nazwany CZADEM. Najczęściej do zatruć dochodzi podczas niewłaściwej eksploatacji kotłów, kominków i piecyków gazowych. Przyczyną tragedii może być także niewiedza, zaniedbanie lub wadliwie działająca instalacja wentylacyjno — kominowa.

Tlenek węgla jest bezbarwnym i bezwonnym gazem powodującym takie objawy jak: ból głowy, duszność, senność, osłabienie lub przyspieszona czynność serca. Czad uniemożliwia prawidłowe rozprowadzanie tlenu we krwi i powoduje uszkodzenia mózgu oraz innych narządów wewnętrznych. Następstwem ostrego zatrucia może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa, zawał, a nawet śmierć.

Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla ginie kilkadziesiąt osób. Według statystyk do połowy października Państwowa Straż Pożarna odnotowała 257 interwencji związanych z CZADEM. W wyniku tych zdarzeń rannych zostało 125 osób, a aż 10 osób poniosło śmierć.

Państwowa Straż Pożarna przypomina o kontroli przewodów kominowych, zarówno spalinowych jak i wentylacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kontrola powinna być przeprowadzona przez osoby uprawnione, a obowiązek poddania obiektu kontroli spoczywa na właścicielu lub zarządcy.

Dbajmy o instalacje wentylacyjne i kominowe, a zadbamy o nasze zdrowie i dobytek.

Więcej...

Pieniądze od Koalicji dla Młodych

tl_files/magazyn/OGLOSZENIA/LOGO FIO I KOALICJI DLA MLODYCH.jpg

Koalicja dla Młodych zainwestuje blisko 400 tysięcy złotych w organizacje pozarządowe.

 Organizacje pozarządowe, czyli ludzie, którzy ją tworzą. To właśnie w ludzi będącymi członkami organizacji społecznych z powiatu białobrzeskiego zainwestuje Fundacja. Członkowie organizacji pozarządowych wezmą udział w szkoleniach, doradztwie, wizycie studyjnej i nie tylko.

 Kolejne rozstrzygnięcie konkursu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich edycja 2018 za nami. Nabór zakończył się 5 kwietnia bieżącego roku. W ramach tegorocznej edycji wpłynęło łącznie 2789 ofert, z czego do dofinansowania rekomendowanych zostało 539 ofert.  Tym razem nasza Fundacja „Koalicja dla Młodych” Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej znalazła się w gronie szczęśliwców  i otrzymała dofinansowanie na realizację dwuletniego projektu w kwocie blisko  400 000 zł. Oferta złożona przez naszą Fundację uzyskała 226 punktów i znalazła się na 7 pozycji listy rankingowej. Projekt Fundacji uzyskał dofinansowanie w ramach IV Priorytetu: Silne organizacje Pozarządowe.

Czym jest Priorytet działań?

Każdy program dotacyjny, w ramach którego organizacje mogą pozyskać pieniądze na realizację zaplanowanych przez siebie działań ma określoną tematykę, ujętą właśnie za pomocą Priorytetów.

„Koalicja dla Młodych”  postanowiła objąć wsparciem organizacje działające na terenie powiatu białobrzeskiego.

 Realizacja projektu pt.: „GPS III Sektora – profesjonalna nawigacja w BCO” rozpoczęła się 1 czerwca 2018 roku i potrwa do 31 grudnia 2019 r. BCO, czyli Białobrzeskie Centrum Obywatelskie zostało utworzone przez Fundację w 2007 r. w ramach projektu o tym samym tytule dofinansowanego z funduszy norweskich. Dzięki temu dofinansowaniu wyremontowany został budynek przy ul. Reymonta 11, w którym obecnie znajdują się m.in. siedziby organizacji pozarządowych z Gminy Białobrzegi.

 

 

Czytaj Więcej...

Więcej...

Konkurs na 100 lecie niepodległości

"W związku z realizacją Projektu "GPS III Sektora - profesjonalna nawigacja w BCO" Fundacja "Koalicja dla Młodych" Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej ogłasza nabór do  Konkursu Grantowego dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu białobrzeskiego pt.: "100-lecie Niepodległej Polski". 
Regulamin konkursu wraz ze wszystkimi załącznikami znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej: www.koalicjadlamlodych.org.pl 
Nabór wniosków trwa do 21 sierpnia 2018 r.
Konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych "100-lecie Niepodległej Polski" zorganizowano w ramach projektu "GPS III Sektora- profesjonalna nawigacja w BCO" dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Realizatorem projektu jest Fundacja "Koalicja dla Młodych" Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej. Partnerami projektu są: Gmina Białobrzegi, Gmina Promna, Gmina Stromiec, Gmina Stara Błotnica, Gmina Radzanów, Gmina Wyśmierzyce."

Konkurs grantowy (1)

Więcej...

„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”

INFORMACJA W SPRAWIE REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH:  „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”

 

            Gmina Stromiec podpisała w dniu 3 lipca 2018 r.  umowę na realizację zadania pn. „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Dobieszyn” współfinansowanego przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”.

            W/w zadanie obejmuje zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dobieszyn, z korzyścią dla lokalnej społeczności, a szczególnie dla rodzin z małymi dziećmi. W ramach zadania planuje się przygotować teren, wykonać brakujące ogrodzenie oraz zamontować wyposażenie placu zabaw w postaci urządzeń do zabawy (pojedynczych lub jako zestaw zabawowy) oraz elementów małej architektury.

Dzięki realizacji projektu miejscowość poprawi swoją estetykę oraz powstanie miejsce sprzyjające integracji tej i okolicznych miejscowości.

 

            Natomiast w dniu 29 czerwca 2018 r. Gmina Stromiec podpisała umowę na realizację zadania pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Podlesiu Małym” współfinansowanego przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”.

W ramach zamierzonego do realizacji zadania planuje się wyposażyć obiekt w następujące elementy:

- stoły i krzesła,
- rolety, karnisze i firanki,
- laptop, projektor multimedialny oraz sprzęt nagłaśniający,
- telewizor z uchwytem,
- stół do tenisa,
- stół bilardowy,
- stół do gry w piłkarzyki,
- warnik do wody,
- kuchnia gazowa.

 

      Zakup powyższych elementów wyposażenia umożliwi organizację spotkań mieszkańców, będzie bazą do działania mieszkańców w ramach organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych, pozwoli na realizację działań integrujących społeczność poprzez np. „wieczór kolęd i pastorałek”, „spotkania przy książce”, itp., organizację zajęć warsztatowych pozwalających na zagospodarowanie czasu wolnego, rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży oraz innych podobnych inicjatyw.

 

 

Więcej...

Syreny alarmowe 1 sierpnia 2018 r.

Stromiec, dnia 30.07.2018r.

 

Informacja

 

                Informuję, że w dniu 1 sierpnia 2018r. o godz. 17:00 na terenie Gminy Stromiec uruchomione będą na okres 1 minuty syreny alarmowe, emitujące dźwięk ciągły. Uruchomienie syren nastąpi
w związku z 74 rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego oraz w celu realizacji Zarządzenia nr 717 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 lipca 2018r.

 

Wójt Gminy Stromiec

Więcej...

INFORMACJA DLA OSÓB FIZYCZNYCH O MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA STAREJ GENERACJI

INFORMACJA

DLA OSÓB FIZYCZNYCH

O MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA

WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA STAREJ GENERACJI
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

       Zgodnie z Porozumieniem z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, iż w ramach powyższego działania będzie udzielane dofinansowanie w formie bezzwrotnych dotacji oraz pożyczek. Celem Programu jest poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery. Oferta skierowana będzie do osób fizycznych posiadających prawo własności lub będących współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub osób, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

       W ramach Programu zostanie dofinansowana wymiana źródeł ciepła starej generacji opalanych paliwem stałym na: węzły cieplne, kotły na paliwo stałe (spełniające założenia Programu), systemy ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne oraz pompy ciepła. Dofinansowywane będą również prace termomodernizacyjne polegające m.in. na dociepleniu przegród zewnętrznych/wewnętrznych budynku oraz wymianie/montażu stolarki zewnętrznej.

       Intensywność wsparcia dotacyjnego uzależniona będzie od kwoty miesięcznego dochodu przypadającego na 1 osobę w gospodarstwie domowym. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia wynosić będzie 7 tys. zł, natomiast maksymalne koszty kwalifikowane od których liczona będzie dotacja — 53 tys. złotych.

       W ramach powyższej oferty możliwy będzie również zakup i montaż kolektorów słonecznych oraz mikroinstalacji fotowoltaicznej (wyłącznie w formie pożyczek).

      W związku z powyższym, w gminach na terenie województwa mazowieckiego, będą prowadzone spotkania z Mieszkańcami - celem przedstawienia warunków Programu oraz pomocy w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie. Rozpoczęcie szkoleń zaplanowane zostało na II połowę lipca 2018 r. Szczegółowe informacje na temat harmonogramu szkoleń będą pojawiały się sukcesywnie na stronie internetowej wojewódzkiego Funduszu. Nabór wniosków w Programie „Czyste Powietrze” rozpocznie się po przeprowadzeniu warsztatów w gminach na terenie Mazowsza.

Więcej...

Dzień Dziecka 3 czerwca 2018 r.

Dzien Dziecka Stromiec 2018W dniu 3 czerwca 2018 r. odbył się w naszej gminie Dzień Dziecka -  już po raz trzeci.

Frekwencja przybyłych gości była bardzo duża. Byli to mieszkańcy gminy Stromiec ale nie tylko. Głównie oczywiście dzieci z rodzinami.

Liczba zainteresowanych świadczy o dużym zapotrzebowaniu naszego środowiska na tego typu imprezy, które integrują  środowisko lokalne, służą wzmocnieniu więzi rodzinnych, pokazując i ucząc jednocześnie w jaki sposób można aktywnie spędzać wolny czas w gronie rodzinnym. Istotnym elementem całej imprezy było również to że z atrakcji jakie przygotowaliśmy mogli korzystać wszyscy. Były zabawy indywidualne, grupowe, rodzinne i międzypokoleniowe.

Dzięki władzom gminy: Radzie Gminy Stromiec oraz Wójtowi Gminy dokładając wszelkich starań, udało nam się sprostać temu niełatwemu zadaniu. Dążyliśmy do tego, by wszystkie dzieci i wszystkie rodziny mogły czuć się tego dnia równe, by każdy mógł korzystać bezpłatnie z jak największej liczby atrakcji i czuł się szczęśliwy i zadowolony.

Bardzo dziękujemy dyrektorom i nauczycielom gminnych szkół podstawowych za prezentacje młodych artystów, OSP Stromiec za współorganizację atrakcji, OSP Dobieszyn za wypożyczenie namiotu, Patrolowi Pierwszej Pomocy,  firmie GOLD GSM za ufundowanie części nagród rzeczowych a przede wszystkim  dzieciom i dorosłym za przybycie i wspólną dobrą zabawę.

DZIĘKUJEMY.
Do zobaczenia w przyszłym roku.

Więcej...

ZGARNIJ KASĘ NA REALIZACJĘ SWOJEGO POMYSŁU !!!

tl_files/magazyn/OGLOSZENIA/Dzialaj lokalnie 02-05-2018.jpgZGARNIJ KASĘ NA REALIZACJĘ SWOJEGO POMYSŁU !!!

Fundacja "Koalicja dla Młodych Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej zaprasza organizacje pozarządowe oraz grupy obywatelskie z powiatu białobrzeskiego do udziału w konkursie grantowym "Działaj Lokalnie" w 2018 roku. Wystarczy zebrać grupę osób powyżej 18 roku życia, mieć pomysł na działania skierowane do mieszkańców powiatu oraz złożyć wniosek do Fundacji. Macie szansę na uzyskanie dofinansowania nawet w kwocie 6 tysięcy złotych. Fundacja przez 11 lat przekazała społeczności lokalnej powiatu białobrzeskiego w ramach Programu "Działaj Lokalnie" ponad 700 tysięcy złotych. A w tym roku pula środków na granty to blisko 60 tysięcy złotych.

Już 20 kwietnia 2018 r. startuje kolejna edycja Programu "Działaj Lokalnie" na terenie powiatu białobrzeskiego.

Więcej...

Pieski błąkające się po gminie Stromiec

Pieski... Zabłąkały się i szukają drogi do domu. Ruda suczka od kilku dni błąka się na Podlesiu Małym. Czarny pies biega w Stromieckiej Woli.
Jeżeli ktoś rozpozna  psy prosimy o informację pod nr tel. 48 619 10 20. Można adoptować psy, zapewnić im schronienie i opiekę.  psy kwiecien (2)psy kwiecien (4)

Więcej...

portal Agro Market dla rolników

tl_files/magazyn/OGLOSZENIA/Agromarket24 ceny rolnicze .jpg
Uprzejmie informujemy o nowoczesnym portalu Agro-Market24, skierowanym głównie do rolników i sadowników. Portal umożliwia dodawanie bezpłatnych ogłoszeń, przeglądanie ogłoszeń rolniczych, porównywać ceny produktów rolnych, a co najważniejsze znalezienie potencjalnych klientów na swoje produkty rolne na rynku krajowym oraz międzynarodowym.

 

Bezpośredni kontakt między producentami rolnymi, a odbiorcami pozwala rolnikom sprzedawać w wyższych cenach niż dotychczas, poprzez ominięcie  firm pośredniczących. Aby dowiedzieć się więcej o portalu, wejdź na ceny rolnicze Agro-Market24.

Więcej...

III Turniej Tenisa Stołowego O Puchar Wójta Gminy Stromiec (18 lutego 2018 r.)

Turniej Tenisa Stolowego 2018

W dniu 18 lutego 2018 na Sali Gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Stromcu odbył się Trzeci Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Stromiec. Turniej odbył się w trzech kategoriach szkół podstawowych, gimnazjum oraz dla starszych czyli kategorii open. Zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem i zgromadziły wielu uczestników oraz kibiców.
Na początku turnieju wszyscy zawodnicy zostali obdarowani pamiątkowym medalem za udział, a następnie Wójt Gminy Stromiec Krzysztof Stykowski przy współudziale Pana Roberta Mrozińskiego otworzył zawody. Przez kilka godzin trwała zacięta rywalizacja o zwycięstwo we wszystkich kategoriach z poszanowaniem zasady fair-play. W trakcie zawodów uczestnicy zostali obdarowani pączkami od Piekarni „Stromiec” pana Piotra Śledziewskiego za co bardzo serdecznie dziękujemy.
Słowa podziękowania kierujemy również dla pana Roberta Mrozińskiego, współorganizatora wraz z panem Łukaszem Duszyńskim, którzy czuwali nad prawidłowością przebiegu zawodów. Dziękujemy również Szkolnemu Patrolowi Pierwszej Pomocy, który czuwał nad zdrowiem zawodników, osobom, które sędziowały mecze, zawodnikom, rodzicom i kibicom.
Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim za udział.
Poniżej przedstawiamy wyniki turnieju oraz galerię zdjęć.

Więcej...

Projekt: "Stromiecki Festiwal Smaku"

tl_files/magazyn/OGLOSZENIA/logotypy prow- SFS.jpg

Projekt: „Stromiecki Festiwal Smaku”

W dniu 28 lipca 2017 r. Gmina Stromiec podpisała umowę na dofinansowanie realizacji projektu pn: „ Stromiecki Festiwal Smaku”, operacja w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie :” Zachowanie dziedzictwa Lokalnego” w ramach PROW 2014-2020

Cel operacji: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i tradycji poprzez organizację imprezy plenerowej „Stromiecki Festiwal Smaku” związanej z kultywowaniem lokalnej tradycji kulinarnej

Planowany termin realizacji operacji: 10 września 2017 r.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Więcej...

Opracowanie projektu dokumentu pt. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Stromiec do roku 2020”

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), informuję o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Stromiec do roku 2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest do wglądu w Urzędzie Gminy w Stromcu oraz na stronie internetowej: www.ugstromiec.naszbip.pl.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do ww. projektu.

            Wnioski i uwagi można składać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Stromcu,
ul. Piaski 4, 26-804 Stromiec, ustnie do protokołu w siedzibie Gminy oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: ugstromiec@ugstromiec.pl, w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

            Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Stromiec.

 

 

 

Obwieszczenie umieszczono na:

 1. tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Stromcu
 2. stronie internetowej: www.ugstromiec.naszbip.pl
 3. a/a

Więcej...