Urząd Gminy Stromiec > Aktualności

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy Stromiec

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Stromiec z siedzibą w: Stromiec, ul. Piaski 4, 26 – 804 Stromiec,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:  p. Agnieszka Radtke, adres e-mail: iod@ugstromiec.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu realizacji ustawowych zadań urzędu, tj.  zadań publicznych o charakterze gminnym, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz szeregu ustaw nakładających na Gminę Stromiec obowiązki i zadania, których realizacja wymaga przetwarzania Państwa danych osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych, w zależności od ściśle określonego celu przetwarzania, może być wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Państwa dane osobowe, w ściśle określonych sytuacjach, na podstawie przepisów prawa lub podpisanych umów powierzenia do przetwarzania i z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, mogą zostać ujawniane osobom upoważnionym przez Administratora, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom prowadzącym działalność bankową, operatorowi pocztowemu lub kurierowi oraz podmiotom realizującym archiwizację, obsługę informatyczną i teleinformatyczną.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

W szczególnych sytuacjach, gdy przetwarzanie Państwa danych nie będzie wynikało z przepisów prawa zostaniecie Państwo poproszeni o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych.

 

Wójt Gminy Stromiec

  Krzysztof Stykowski

Więcej...

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich

 

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich

29 listopada 2018 rokweszła w życie Ustawa o kołach gospodyń wiejskich. Zgodnie z uchwaloną regulacją koła gospodyń wiejskich, które zarejestrują się w ARiMR, zyskają osobowość prawną, dzięki czemu będą mogły zarabiać i pozyskiwać dotacje. Nowa ustawa o kołach gospodyń wiejskich określa między innymi formy i zasady zrzeszania się w KGW, tryb ich zakładania oraz organizację kół gospodyń wiejskich. Co ważne, koła zarejestrowane zyskają osobowość prawną. Będą mogły prowadzić działalność społeczno-gospodarczą na własny rachunek oraz zakładać związki kół gospodyń wiejskich. Po rejestracji w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, koła gospodyń wiejskich zostaną w pełni samorządnymi organizacjami mieszkańców wsi, niezależnymi od kółek rolniczych.

Zarejestrowane koła gospodyń wiejskich mogą przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej. Majątek KGW będzie mógł powstawać także ze składek członkowskich, dochodów z własnej działalności, w tym działalności gospodarczej czy z dochodów z majątku koła. W nowym prawie przewidziano możliwość prowadzenia przez koło uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów.

Rząd przygotowując ustawę zaproponował, aby na terenie jednej wsi można było utworzyć tylko jedno koło gospodyń wiejskich, które korzystałoby w pełni z nowej ustawy o KGW. Oznacza to w praktyce, że ten, kto pierwszy zarejestruje KGW, ten będzie korzystał z przywilejów przewidzianych w nowej ustawie dla kół. Inne organizacje będą musiały działać na zasadzie na przykład stowarzyszeń. Żeby dane koło gospodyń wiejskich działało na podstawie nowej ustawy, musi zostać wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, który prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). W praktyce będzie odbywać się w ten sposób, że komitet założycielski danego KGW musi złożyć wniosek wraz ze statutem koła do biura powiatowego ARiMR. Koło uzyskuje osobowość prawną w momencie wpisania do rejestru. Obecnie działające koła mają pierwszeństwo przez pół roku.

Informacje na temat wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich:

http://www.arimr.gov.pl/krajowy-rejestr-kol-gospodyn-wiejskich/wpis-do-krajowego-rejestru-kol-gospodyn-wiejskich-kola-utworzonego-na-podstawie-przepisow-ustawy-z-dnia-9-listopada-2018-r-o-kolach-gospodyn-wiejskich.html

W okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy koło gospodyń wiejskich będzie mogło otrzymać z budżetu państwa pomoc finansową przeznaczoną na realizację zadań, o których mowa w art. 2 ust. 3. ustawy. Wysokość pomocy finansowej uzależniona będzie od liczby członków Koła, tj.  jeżeli koło liczy nie więcej niż 30 członków - 3000 zł; 4000 zł jeżeli koło liczy od 31 do 75 członków;     5000 zł jeżeli koło liczy ponad 75 członków.

W Biurach Powiatowych Agencji powołani zostali pełnomocnicy, którzy będą udzielali informacji na temat rejestracji i zasad działania kół.

Pełnomocnicy ds. KGW w Biurze Powiatowym ARIMR w Białobrzegach, ul. Składowa 5: p. Agnieszka Cieślak, p. Agnieszka Wierzbicka, tel. 48 613 06 10.

 

Więcej...

100-lecie Odzyskkania Niepodległosści

11 listopada 2018 roku będziemy obchodzili 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości.

 

Z tej okazji zapraszamy wszystkich na uroczystą mszę w intencji Ojczyzny, która odprawiona będzie w niedzielę 11 listopada o godz. 9.00 w Kościele pw.  Św. Jana Chrzciciela w Stromcu.

Zapraszam również na  uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej z okazji 100-tnej rocznicy Odzyskania Niepodległości, które odbędzie się podczas XLI sesji Rady Gminy Stromiec w dniu 14 listopada 2018 roku (środa) o godz.12:00, przed budynkiem Urzędu Gminy.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców, aby w tym wyjątkowym dniu wywiesili flagę, jako znak naszej dumy z bycia Polakami.

100-lat_Niepodlegla Stromiec

Więcej...

Apel

Apel

Rozpoczął się jesienno — zimowy okres grzewczy. W naszych mieszkaniach i domach wzrasta ryzyko powstania pożaru spowodowane intensywniejszą eksploatacją urządzeń grzewczych. W okresie tym nasilają się również przypadki śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla, potocznie nazwany CZADEM. Najczęściej do zatruć dochodzi podczas niewłaściwej eksploatacji kotłów, kominków i piecyków gazowych. Przyczyną tragedii może być także niewiedza, zaniedbanie lub wadliwie działająca instalacja wentylacyjno — kominowa.

Tlenek węgla jest bezbarwnym i bezwonnym gazem powodującym takie objawy jak: ból głowy, duszność, senność, osłabienie lub przyspieszona czynność serca. Czad uniemożliwia prawidłowe rozprowadzanie tlenu we krwi i powoduje uszkodzenia mózgu oraz innych narządów wewnętrznych. Następstwem ostrego zatrucia może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa, zawał, a nawet śmierć.

Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla ginie kilkadziesiąt osób. Według statystyk do połowy października Państwowa Straż Pożarna odnotowała 257 interwencji związanych z CZADEM. W wyniku tych zdarzeń rannych zostało 125 osób, a aż 10 osób poniosło śmierć.

Państwowa Straż Pożarna przypomina o kontroli przewodów kominowych, zarówno spalinowych jak i wentylacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kontrola powinna być przeprowadzona przez osoby uprawnione, a obowiązek poddania obiektu kontroli spoczywa na właścicielu lub zarządcy.

Dbajmy o instalacje wentylacyjne i kominowe, a zadbamy o nasze zdrowie i dobytek.

Więcej...

Pieniądze od Koalicji dla Młodych

tl_files/magazyn/OGLOSZENIA/LOGO FIO I KOALICJI DLA MLODYCH.jpg

Koalicja dla Młodych zainwestuje blisko 400 tysięcy złotych w organizacje pozarządowe.

 Organizacje pozarządowe, czyli ludzie, którzy ją tworzą. To właśnie w ludzi będącymi członkami organizacji społecznych z powiatu białobrzeskiego zainwestuje Fundacja. Członkowie organizacji pozarządowych wezmą udział w szkoleniach, doradztwie, wizycie studyjnej i nie tylko.

 Kolejne rozstrzygnięcie konkursu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich edycja 2018 za nami. Nabór zakończył się 5 kwietnia bieżącego roku. W ramach tegorocznej edycji wpłynęło łącznie 2789 ofert, z czego do dofinansowania rekomendowanych zostało 539 ofert.  Tym razem nasza Fundacja „Koalicja dla Młodych” Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej znalazła się w gronie szczęśliwców  i otrzymała dofinansowanie na realizację dwuletniego projektu w kwocie blisko  400 000 zł. Oferta złożona przez naszą Fundację uzyskała 226 punktów i znalazła się na 7 pozycji listy rankingowej. Projekt Fundacji uzyskał dofinansowanie w ramach IV Priorytetu: Silne organizacje Pozarządowe.

Czym jest Priorytet działań?

Każdy program dotacyjny, w ramach którego organizacje mogą pozyskać pieniądze na realizację zaplanowanych przez siebie działań ma określoną tematykę, ujętą właśnie za pomocą Priorytetów.

„Koalicja dla Młodych”  postanowiła objąć wsparciem organizacje działające na terenie powiatu białobrzeskiego.

 Realizacja projektu pt.: „GPS III Sektora – profesjonalna nawigacja w BCO” rozpoczęła się 1 czerwca 2018 roku i potrwa do 31 grudnia 2019 r. BCO, czyli Białobrzeskie Centrum Obywatelskie zostało utworzone przez Fundację w 2007 r. w ramach projektu o tym samym tytule dofinansowanego z funduszy norweskich. Dzięki temu dofinansowaniu wyremontowany został budynek przy ul. Reymonta 11, w którym obecnie znajdują się m.in. siedziby organizacji pozarządowych z Gminy Białobrzegi.

 

 

Czytaj Więcej...

Więcej...

Konkurs na 100 lecie niepodległości

"W związku z realizacją Projektu "GPS III Sektora - profesjonalna nawigacja w BCO" Fundacja "Koalicja dla Młodych" Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej ogłasza nabór do  Konkursu Grantowego dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu białobrzeskiego pt.: "100-lecie Niepodległej Polski". 
Regulamin konkursu wraz ze wszystkimi załącznikami znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej: www.koalicjadlamlodych.org.pl 
Nabór wniosków trwa do 21 sierpnia 2018 r.
Konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych "100-lecie Niepodległej Polski" zorganizowano w ramach projektu "GPS III Sektora- profesjonalna nawigacja w BCO" dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Realizatorem projektu jest Fundacja "Koalicja dla Młodych" Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej. Partnerami projektu są: Gmina Białobrzegi, Gmina Promna, Gmina Stromiec, Gmina Stara Błotnica, Gmina Radzanów, Gmina Wyśmierzyce."

Konkurs grantowy (1)

Więcej...

„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”

INFORMACJA W SPRAWIE REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH:  „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”

 

            Gmina Stromiec podpisała w dniu 3 lipca 2018 r.  umowę na realizację zadania pn. „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Dobieszyn” współfinansowanego przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”.

            W/w zadanie obejmuje zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dobieszyn, z korzyścią dla lokalnej społeczności, a szczególnie dla rodzin z małymi dziećmi. W ramach zadania planuje się przygotować teren, wykonać brakujące ogrodzenie oraz zamontować wyposażenie placu zabaw w postaci urządzeń do zabawy (pojedynczych lub jako zestaw zabawowy) oraz elementów małej architektury.

Dzięki realizacji projektu miejscowość poprawi swoją estetykę oraz powstanie miejsce sprzyjające integracji tej i okolicznych miejscowości.

 

            Natomiast w dniu 29 czerwca 2018 r. Gmina Stromiec podpisała umowę na realizację zadania pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Podlesiu Małym” współfinansowanego przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”.

W ramach zamierzonego do realizacji zadania planuje się wyposażyć obiekt w następujące elementy:

- stoły i krzesła,
- rolety, karnisze i firanki,
- laptop, projektor multimedialny oraz sprzęt nagłaśniający,
- telewizor z uchwytem,
- stół do tenisa,
- stół bilardowy,
- stół do gry w piłkarzyki,
- warnik do wody,
- kuchnia gazowa.

 

      Zakup powyższych elementów wyposażenia umożliwi organizację spotkań mieszkańców, będzie bazą do działania mieszkańców w ramach organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych, pozwoli na realizację działań integrujących społeczność poprzez np. „wieczór kolęd i pastorałek”, „spotkania przy książce”, itp., organizację zajęć warsztatowych pozwalających na zagospodarowanie czasu wolnego, rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży oraz innych podobnych inicjatyw.

 

 

Więcej...

Syreny alarmowe 1 sierpnia 2018 r.

Stromiec, dnia 30.07.2018r.

 

Informacja

 

                Informuję, że w dniu 1 sierpnia 2018r. o godz. 17:00 na terenie Gminy Stromiec uruchomione będą na okres 1 minuty syreny alarmowe, emitujące dźwięk ciągły. Uruchomienie syren nastąpi
w związku z 74 rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego oraz w celu realizacji Zarządzenia nr 717 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 lipca 2018r.

 

Wójt Gminy Stromiec

Więcej...

INFORMACJA DLA OSÓB FIZYCZNYCH O MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA STAREJ GENERACJI

INFORMACJA

DLA OSÓB FIZYCZNYCH

O MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA

WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA STAREJ GENERACJI
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

       Zgodnie z Porozumieniem z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, iż w ramach powyższego działania będzie udzielane dofinansowanie w formie bezzwrotnych dotacji oraz pożyczek. Celem Programu jest poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery. Oferta skierowana będzie do osób fizycznych posiadających prawo własności lub będących współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub osób, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

       W ramach Programu zostanie dofinansowana wymiana źródeł ciepła starej generacji opalanych paliwem stałym na: węzły cieplne, kotły na paliwo stałe (spełniające założenia Programu), systemy ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne oraz pompy ciepła. Dofinansowywane będą również prace termomodernizacyjne polegające m.in. na dociepleniu przegród zewnętrznych/wewnętrznych budynku oraz wymianie/montażu stolarki zewnętrznej.

       Intensywność wsparcia dotacyjnego uzależniona będzie od kwoty miesięcznego dochodu przypadającego na 1 osobę w gospodarstwie domowym. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia wynosić będzie 7 tys. zł, natomiast maksymalne koszty kwalifikowane od których liczona będzie dotacja — 53 tys. złotych.

       W ramach powyższej oferty możliwy będzie również zakup i montaż kolektorów słonecznych oraz mikroinstalacji fotowoltaicznej (wyłącznie w formie pożyczek).

      W związku z powyższym, w gminach na terenie województwa mazowieckiego, będą prowadzone spotkania z Mieszkańcami - celem przedstawienia warunków Programu oraz pomocy w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie. Rozpoczęcie szkoleń zaplanowane zostało na II połowę lipca 2018 r. Szczegółowe informacje na temat harmonogramu szkoleń będą pojawiały się sukcesywnie na stronie internetowej wojewódzkiego Funduszu. Nabór wniosków w Programie „Czyste Powietrze” rozpocznie się po przeprowadzeniu warsztatów w gminach na terenie Mazowsza.

Więcej...

Dzień Dziecka 3 czerwca 2018 r.

Dzien Dziecka Stromiec 2018W dniu 3 czerwca 2018 r. odbył się w naszej gminie Dzień Dziecka -  już po raz trzeci.

Frekwencja przybyłych gości była bardzo duża. Byli to mieszkańcy gminy Stromiec ale nie tylko. Głównie oczywiście dzieci z rodzinami.

Liczba zainteresowanych świadczy o dużym zapotrzebowaniu naszego środowiska na tego typu imprezy, które integrują  środowisko lokalne, służą wzmocnieniu więzi rodzinnych, pokazując i ucząc jednocześnie w jaki sposób można aktywnie spędzać wolny czas w gronie rodzinnym. Istotnym elementem całej imprezy było również to że z atrakcji jakie przygotowaliśmy mogli korzystać wszyscy. Były zabawy indywidualne, grupowe, rodzinne i międzypokoleniowe.

Dzięki władzom gminy: Radzie Gminy Stromiec oraz Wójtowi Gminy dokładając wszelkich starań, udało nam się sprostać temu niełatwemu zadaniu. Dążyliśmy do tego, by wszystkie dzieci i wszystkie rodziny mogły czuć się tego dnia równe, by każdy mógł korzystać bezpłatnie z jak największej liczby atrakcji i czuł się szczęśliwy i zadowolony.

Bardzo dziękujemy dyrektorom i nauczycielom gminnych szkół podstawowych za prezentacje młodych artystów, OSP Stromiec za współorganizację atrakcji, OSP Dobieszyn za wypożyczenie namiotu, Patrolowi Pierwszej Pomocy,  firmie GOLD GSM za ufundowanie części nagród rzeczowych a przede wszystkim  dzieciom i dorosłym za przybycie i wspólną dobrą zabawę.

DZIĘKUJEMY.
Do zobaczenia w przyszłym roku.

Więcej...

ZGARNIJ KASĘ NA REALIZACJĘ SWOJEGO POMYSŁU !!!

tl_files/magazyn/OGLOSZENIA/Dzialaj lokalnie 02-05-2018.jpgZGARNIJ KASĘ NA REALIZACJĘ SWOJEGO POMYSŁU !!!

Fundacja "Koalicja dla Młodych Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej zaprasza organizacje pozarządowe oraz grupy obywatelskie z powiatu białobrzeskiego do udziału w konkursie grantowym "Działaj Lokalnie" w 2018 roku. Wystarczy zebrać grupę osób powyżej 18 roku życia, mieć pomysł na działania skierowane do mieszkańców powiatu oraz złożyć wniosek do Fundacji. Macie szansę na uzyskanie dofinansowania nawet w kwocie 6 tysięcy złotych. Fundacja przez 11 lat przekazała społeczności lokalnej powiatu białobrzeskiego w ramach Programu "Działaj Lokalnie" ponad 700 tysięcy złotych. A w tym roku pula środków na granty to blisko 60 tysięcy złotych.

Już 20 kwietnia 2018 r. startuje kolejna edycja Programu "Działaj Lokalnie" na terenie powiatu białobrzeskiego.

Więcej...

Pieski błąkające się po gminie Stromiec

Pieski... Zabłąkały się i szukają drogi do domu. Ruda suczka od kilku dni błąka się na Podlesiu Małym. Czarny pies biega w Stromieckiej Woli.
Jeżeli ktoś rozpozna  psy prosimy o informację pod nr tel. 48 619 10 20. Można adoptować psy, zapewnić im schronienie i opiekę.  psy kwiecien (2)psy kwiecien (4)

Więcej...

portal Agro Market dla rolników

tl_files/magazyn/OGLOSZENIA/Agromarket24 ceny rolnicze .jpg
Uprzejmie informujemy o nowoczesnym portalu Agro-Market24, skierowanym głównie do rolników i sadowników. Portal umożliwia dodawanie bezpłatnych ogłoszeń, przeglądanie ogłoszeń rolniczych, porównywać ceny produktów rolnych, a co najważniejsze znalezienie potencjalnych klientów na swoje produkty rolne na rynku krajowym oraz międzynarodowym.

 

Bezpośredni kontakt między producentami rolnymi, a odbiorcami pozwala rolnikom sprzedawać w wyższych cenach niż dotychczas, poprzez ominięcie  firm pośredniczących. Aby dowiedzieć się więcej o portalu, wejdź na ceny rolnicze Agro-Market24.

Więcej...

III Turniej Tenisa Stołowego O Puchar Wójta Gminy Stromiec (18 lutego 2018 r.)

Turniej Tenisa Stolowego 2018

W dniu 18 lutego 2018 na Sali Gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Stromcu odbył się Trzeci Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Stromiec. Turniej odbył się w trzech kategoriach szkół podstawowych, gimnazjum oraz dla starszych czyli kategorii open. Zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem i zgromadziły wielu uczestników oraz kibiców.
Na początku turnieju wszyscy zawodnicy zostali obdarowani pamiątkowym medalem za udział, a następnie Wójt Gminy Stromiec Krzysztof Stykowski przy współudziale Pana Roberta Mrozińskiego otworzył zawody. Przez kilka godzin trwała zacięta rywalizacja o zwycięstwo we wszystkich kategoriach z poszanowaniem zasady fair-play. W trakcie zawodów uczestnicy zostali obdarowani pączkami od Piekarni „Stromiec” pana Piotra Śledziewskiego za co bardzo serdecznie dziękujemy.
Słowa podziękowania kierujemy również dla pana Roberta Mrozińskiego, współorganizatora wraz z panem Łukaszem Duszyńskim, którzy czuwali nad prawidłowością przebiegu zawodów. Dziękujemy również Szkolnemu Patrolowi Pierwszej Pomocy, który czuwał nad zdrowiem zawodników, osobom, które sędziowały mecze, zawodnikom, rodzicom i kibicom.
Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim za udział.
Poniżej przedstawiamy wyniki turnieju oraz galerię zdjęć.

Więcej...

Projekt: "Stromiecki Festiwal Smaku"

tl_files/magazyn/OGLOSZENIA/logotypy prow- SFS.jpg

Projekt: „Stromiecki Festiwal Smaku”

W dniu 28 lipca 2017 r. Gmina Stromiec podpisała umowę na dofinansowanie realizacji projektu pn: „ Stromiecki Festiwal Smaku”, operacja w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie :” Zachowanie dziedzictwa Lokalnego” w ramach PROW 2014-2020

Cel operacji: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i tradycji poprzez organizację imprezy plenerowej „Stromiecki Festiwal Smaku” związanej z kultywowaniem lokalnej tradycji kulinarnej

Planowany termin realizacji operacji: 10 września 2017 r.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Więcej...

Opracowanie projektu dokumentu pt. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Stromiec do roku 2020”

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), informuję o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Stromiec do roku 2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest do wglądu w Urzędzie Gminy w Stromcu oraz na stronie internetowej: www.ugstromiec.naszbip.pl.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do ww. projektu.

            Wnioski i uwagi można składać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Stromcu,
ul. Piaski 4, 26-804 Stromiec, ustnie do protokołu w siedzibie Gminy oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: ugstromiec@ugstromiec.pl, w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

            Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Stromiec.

 

 

 

Obwieszczenie umieszczono na:

  1. tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Stromcu
  2. stronie internetowej: www.ugstromiec.naszbip.pl
  3. a/a

Więcej...