Urząd Gminy Stromiec > Aktualności

Niepełnosprawni "Bliżej Rynku Pracy"

Szanowni Państwo,

 Fundacja Edukacji Nowoczesnej zwraca się z prośbą o dystrybucję ogłoszenia na temat rekrutacji do projektu aktywizującego zawodowo osoby z niepełnosprawnością „Bliżej rynku pracy”, współfinansowanego przez PFRON. Do projektu zapraszamy dorosłe, nieaktywne zawodowo osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności zamieszkałe na terenie województwa Mazowieckiego.

Prosimy o przekazywanie informacji o projekcie potencjalnie zainteresowanym osobom oraz instytucjom, z którymi Państwo współpracują i którym Państwo pomagają. będziemy wdzięczni za umieszczenie linku z ogłoszeniem na Państwa portalu internetowym.

 Link do ogłoszenia: http://fen.net.pl/projekt-aktywizacyjny-blizej-rynku-pracy/

Niepelnospra blizej rynku pracy

Więcej...

„Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”

Pod koniec września rusza nabór na „małe przetwórstwo” dla rolników

 

29. września ruszył nabór na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 i będzie trwał do 28. października  2016 r.

Program „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” przeznaczony jest dla rolników, domowników lub  małżonków rolników, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie.

Aby otrzymać pomoc finansową konieczne jest założenie działalności gospodarczej przetwarzającej produkty rolne. Warunkiem przystąpienia do programu będzie zarejestrowanie działalności przetwórczej, ale dopiero po podpisaniu z Agencją umowy o przyznaniu pomocy, czyli po upewnieniu, że planowana inwestycja zostanie zrealizowana. Sektory przetwórstwa objęte programem to mleko, mięso, owoce, warzywa, zboża, ziemniaki, jaja, miód, len, konopie, rośliny oleiste i wysokobiałkowe.

Pomoc ma formę refundacji kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta, a jej maksymalna wysokość wynosi 50%.  Wysokość limitu w okresie realizacji PROW 2014-2020 może wynieść nawet 300 tys. złotych, natomiast wielkość pomocy przyznana na jedną operację nie może być niższa niż 10 tys. złotych.

Więcej...

Konsultacje społeczne dotyczące Statutów Sołectw

application/pdf Statut_Solectw.pdf (192.2 kB)

Manifestacja przeciwko 400 kV w Warszawie

 

W dniu 22 września 2016 roku blisko 100 osób z Gminy Stromiec protestowało w Warszawie przeciwko planowanej budowie linii wysokiego napięcia 2x400 kV przez teren naszej gminy. Do stolicy wybrało się 70 osób autokarem i busem wraz z wójtem gminy Krzysztofem Stykowskim a pozostałe osoby dojechały własnymi samochodami lub dołączyły do nas w Warszawie. Byli to studenci oraz osoby, które pracują w Warszawie ale pochodzą z terenu naszej gminy. Demonstracja rozpoczęła się o godz. 10.30 na Placu Trzech Krzyży gdzie przedstawiciele stowarzyszeń i samorządów przekazali petycję w Ministerstwie Energii. Następnie demonstranci przemaszerowali pod Kancelarię Prezesa Rady Ministrów gdzie odbyła się główna część protestu. Około godz. 13.00 delegacja protestujących spotkała się z panią Premier Beatą Szydło, odbyła z nią rozmowę i również złożyła petycję. Pani Premier obiecała zapoznać się wnikliwie z naszymi argumentami i stwierdziła, że decyzja co do lokalizacji inwestycji jeszcze definitywnie nie zapadła. W ciągu najbliższych dni zapozna się dokładnie z postulatami protestujących i dopiero wtedy zajmie stanowisko.

Bardzo dziękujemy Wszystkim osobom, które były z nami w Warszawie i wzięły udział w manifestacji.

Więcej...

... o zmianie przebiegu linii 400kV Kozienice - Ołtarzew!!!

W dniu 26 września 2016 rok w Urzędzie Miejskim w Tarczynie odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli 11 gmin dotyczące przebiegu linii 400kV przez tereny ww. gmin. Podczas spotkania omówiono efekty protestu, który odbył się w Warszawie. Ustalono iż w związku z brakiem odpowiedzi na pismo skierowane do władz państwowych, posłów i marszałków wystąpimy z ponownym pismem do wyżej wymienionych. Ponadto skierowane zostanie pismo do Prezesa Jarosława Kaczyńskioego i do wiadomości posłów partii rządzącej z prośbą o pomoc w sprawie zmiany przebiegu linii 400kV. Kolejne spotkanie przedstawicieli gmin zaplanowano na 5 października 2016 r.

 

Więcej...

wnioski o stypendium szkolne na rok 2016/2017

WARUNKI PRZYZNAWANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Stypendium przeznaczone jest dla uczniów, których kryterium dochodowe w rodzinie 
nie przekracza  514 zł. netto na osobę
.

Wnioski można składać w  do 15 września 2016r.

 

Do wniosku winny być dołączone dokumenty potwierdzające wysokość dochodów  członków rodziny ucznia oraz inne zaświadczenia, których potrzeba wynika z treści wniosku.
Dochody winny być wykazane za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, czyli:


- jeżeli wniosek jest składany w terminie wrześniowym, to zarobki muszą być wykazane za miesiąc sierpień.

Zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można złożyć (tylko w uzasadnionych przypadkach) „oświadczenie o wysokości uzyskiwanych dochodów” pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wraz z klauzulą o treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

W sytuacji wymagającej dodatkowego wyjaśnienia należy złożyć oświadczenie. Oświadczenia należy składać wyłącznie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wraz z klauzulą o treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Świadczenie wychowawcze „500 +” nie   są  wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.

Więcej...

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

                              PSZOK.jpg MIESZKAŃCY GMINY STROMIEC

 W dniu  1  września 2016 r.  w Gminie  Stromiec uruchomiony został  Punkt  Selektywnej  Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK.

PSZOK usytuwany jest w Stromcu przy ul. Łąkowej 5 – teren oczyszczalni.

PSZOK  jest czynny w każdą  środę w godzinach  od  8.00 do 11.00 z wyłączeniem dni  świątecznych.

Odpady na  PSZOK będą przyjmowane od  stałych mieszkańców ( z nieruchomości

zamieszkałych) zgodnie z  obowiazującym regulaminem.

Więcej...

Przedłużamy termin składania deklaracji i ankiet na KOLEKTORY SŁONECZNE!!!!

 

Szanowni Państwo,

w związku z dużą liczbą zainteresowanych Urząd Gminy Stromiec przedłuża okres składania ankiet i deklaracji do dnia 1 września 2016 r.- będą prowadzone zapisy osób chętnych – właścicieli budynków mieszkalnych, mieszkańców Gminy Stromiec, do udziału w projekcie z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach działania  4.1 Odnawialne źródła energii - typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w zakresie zakupu i montażu instalacji kolektorów solarnych.

 

W przypadku pozyskania dofinansowania przedmiotowe projekty powinny zostać zrealizowane przez Gminę Stromiec najpóźniej do końca 2018 r.

 

Zamontowane instalacje przez 5 lat od zakończenia projektu stanowić będą własność Gminy Stromiec i przez ten czas zostaną użyczone do bezpłatnego użytkowania właścicielom/użytkownikom posesji. Po pięciu latach zostaną przekazane właścicielom lub użytkownikom posesji.

Projekty będą współfinansowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i wysokość dofinansowania wyniesie maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych. Pozostałe koszty poniesie uczestnik projektu.

Realizacja inwestycji będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy oraz od pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

 

 

Więcej...

Odpust i Święto Matki Boskiej Śnieżnej na cmentarzu w Stromcu

Swieto_Matki_Boskiej_Snieznej_2016W pierwszą niedzielę sierpnia corocznie od ponad 120 lat w kaplicy na cmentarzu w Stromcu odbywają się uroczystości Matki Boskiej Śnieżnej. Odprawiana Msza Święta gromadzi tłumy wiernych – zarówno z parafii jak i z najodleglejszych zakątków Polski, którzy posiadają groby na tutejszym cmentarzu.

Sierpniowe święto w Ziemi Stromieckiej ma taką samą rangę ważności dla parafian i ich rodzin  jak listopadowe Święto Zmarłych. Sprzątanie pomników, porządkowanie całego terenu cmentarza i charakterystyczne świeże kwiaty - mieczyki a także odwiedziny licznych gości spotykających się na Mszy Świętej na stromieckim cmentarzu przyciąga rzesze ludzi. Stromiec to jedno z niewielu   miejsc (o ile nie jedyne w Polsce)  gdzie uroczystości na cmentarzu  odbywają się dwa razy w roku- w Święto Zmarłych  oraz na odpust Matki Boskiej Śnieżnej.

Lokalny kult  Matki Boskiej Śnieżnej w kaplicy wzniesionej w 1894 roku fundatorów – Karolinę i Józefa Potempskich herbu Odrowąż jest celebrowany corocznie z coraz większym zainteresowaniem społecznym. Ci sami fundatorzy związani emocjonalnie i rodzinnie ze stromiecką parafią zakupili dla miejscowej parafii dwa obrazy Matki Boskiej Śnieżnej. Jeden z nich widnieje na ołtarzu głównym, drugi zaś na północnej stronie kolumny w kościele Św. Jana Chrzciciela w Stromcu.

Więcej...

Wystawa prac ludowego artysty - rzeźbiarza p. Ignacego Piotrowskiego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Stromcu

WernisażNa uroczystym wernisażu w piątkowe popołudnie przybyło grono mieszkańców gminy, gdzie p. Ignacy Piotrowski przedstawił swoje artystyczne dzieła, opowiedział o ich powstawaniu. Kilka ciepłych słów usłyszeliśmy od Wójta Gminy Krzysztofa Stykowskiego, który wręczył upominek wraz z listem gratulacyjnym za godne reprezentowanie i promowanie Gminy. Przewodniczący Rady Gminy wspomniał o czasach gdzie p. Piotrowski starał się dostać do kieleckiej szkoły plastycznej jednak w ówczesnych czasach spotkało się to z wieloma trudnościami i niestety nie udało się z powodu rejonizacji. Pomimo to p. Ignacy wciąż tworzył, kontynuował swoją pracę, która zawsze dawała mu wiele satysfakcji, była jego pasją. Tak jest do dziś, czego efektem jest wystawa rzeźby.

Od piątku 15 lipca, w bibliotece prezentowana jest wystawa rzeźby naszego lokalnego artysty ludowego. Pan Ignacy mieszka w Stromcu jest samoukiem. Rzeźba to jego pasja od dziecięcych lat. W ubiegłym roku otrzymał nagrodę Animatora Kultury Powiatu Białobrzeskiego przyznaną przez Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne za Całokształt Działalności na Rzecz Rozwoju Kultury Powiatu Białobrzeskiego. Wystawę przygotowali członkowie  Stowarzyszenia Stromiecczyzna. Jest to jedno z działań projektu "Razem dla biblioteki", mające na celu promocję biblioteki, zachęcenie  mieszkańców do odwiedzin, zwrócenie uwagi na jej działania. Projekt dofinansowany został z Programu Działaj Lokalnie i Gminy Stromiec realizowanego przez Stowarzyszenie Stromiecczyna dla uświetnienia jubileuszowego roku 70 - lecia istnienia Biblioteki w Stromcu.

Gorąco zapraszamy do odwiedzenia wystawyzaproszenie_na_wystawe

 

 

 

Więcej...

Pielgrzymka rowerowa na Jasną Górę

Pielgrzymka (1).JPGW dniach 6-8 lipca grupa 26 pielgrzymów z Gminy Stromiec odbyła już po raz czwarty pielgrzymkę rowerową ze Stromca na Jasną Górę. Pielgrzymka odbyła się wspólnie z Gminą Stara Błotnica i liczyła 156 osób. 6 lipca część pielgrzymów wyjechała ze Stromca rowerami, a pozostali dotarli samochodami do Starej Błotnicy, gdzie o godz. 8:00 odbyła się Msza Święta, po której wyruszyliśmy do Częstochowy. Pielgrzymka liczyła dziesięć grup. Nasi pielgrzymi jechali w dwóch grupach: nr 9 i nr 10. Po trzech dniach podróży, mimo różnych trudnych warunków atmosferycznych, m.in. silnego czołowego wiatru udało nam się w komplecie 8 lipca w piątek po południu dotrzeć na Jasną Górę. Tam o godz. 20:00 uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy Świętej zamówionej dla pielgrzymów ze Starej Błotnicy i ze Stromca w kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej odprawionej przez wice- przeora Jasnej Góry o. Jana. Po Mszy Świętej uczestniczyliśmy w Apelu Jasnogórskim. Głównym organizatorem  pielgrzymki był Wójt Gminy Stara Błotnica Marcin Kozdrach. Pomocą służył mu Wójt Gminy Stromiec Krzysztof Stykowski, który wziął udział w pielgrzymce po raz czwarty. Po raz czwarty uczestniczyła również w pielgrzymce pani Anna Morawska ze Stromca. Wśród uczestników naszej pielgrzymki udział wzięło troje radnych z gminy Stromiec: Bożena Kucharska, Anna Wieteska i Rafał Dudek. Najmłodsza uczestniczka z naszej gminy liczyła 11 lat, a najstarszy pan - 73 lata.

Więcej...

 XVII EDYCJA KONKURSU NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Więcej...

Zakończenie roku szkolnego 2015/2016 i nagrody dla najlepszych

Zakonczenie roku szkolnego w Gminnych szkolach/wakacje.jpg24czerwca  uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Stromiec  wraz z gronem pedagogicznym uroczyście pożegnało miniony rok szkolny.  Za nimi dziesięć miesięcy wytężonej pracy, podczas których towarzyszyły im radości z sukcesów, ale i gorycze porażek. Koniec roku szkolnego to dobry moment, by dokonać podsumowań, podziękować wszystkim za codzienny trud i docenić najwybitniejszych. W tym roku nagrody Wójta za szczególne osiągnięcia otrzymało dwudziestu uczniów szkół podstawowych oraz pięcioro gimnazjalistów. 

Były przemówienia, kwiaty, podziękowania, popłynęły też łzy wzruszenia.

Uczniowie swą dalszą przygodę z nauką rozpoczną od września już w nowym miejscu i wśród nowych kolegów.

Wójt Krzysztof Stykowski życzył uczniom i nauczycielom, by po udanych wakacjach wrócili z nową energią i zapałem do pracy. Nagrodził jak co roku najwybitniejszych i najbardziej zaangażowanych.

Więcej...

15 czerwca 2016 r. - Święto Patrona w PSP Boże

swieto_patrona_Boze.jpg15 czerwca 2016r. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Bożem obchodziła swoje wielkie święto – Dzień Patrona, a także jubileusz 50-lecia budynku i jubileusz 80-lecia istnienia szkoły. Szkolne Święto przepełnione było refleksją nad losami Ojczyzny –tej  dużej i tej małej. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10.00 uroczystą Mszą Św. celebrowaną przez ks. kan. Czesława Brudka, który w swej homilii przedstawił historię życia płk. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”. Po Mszy Św. wszyscy udali się na plac szkolny przed pomnik Armii Krajowej, gdzie złożono kwiaty i znicze.  Następnie wszystkich zgromadzonych powitała w sali gimnastycznej p. dyrektor Anna Kaczmarczyk. Po jej przemówieniu wystąpili uczniowie szkoły, którzy piosenką i  wierszem  przybliżyli wszystkim sylwetkę tegorocznego bohatera płk. „Łupaszkę”, jednego z wielu bohaterów Armii Krajowej- Patrona Szkoły,  który bronił dzielnie wolności naszego kraju podczas II wojny światowej, a potem jako żołnierz wyklęty narażał swoje życie w walce z władzą komunistyczną, za co został skazany na śmierć i stracony. Na scenie padły słowa, którymi uczniowie oddali hołd tym, którzy nie wahali się, aby swój los poświęcić dla dobra Ojczyzny oraz dla każdego z nas. Po części poświęconej płk. „Łupaszce” jedna z uczennic zaśpiewała piosenkę „Gołębie serce” pełną refleksji nad losami wszystkich tych, którzy walczyli w obronie naszego kraju. Uwieńczeniem części artystycznej była prezentacja multimedialna z okazji 80-lecia pracy i nauki Szkoły Podstawowej w Bożem. Szkolne Święto zakończyły podziękowania i gratulacje licznie przybyłych gości.

Więcej...

NAUCZYCIELKA Z BOBRKU NAGRODZONA!!

Tytuł  BELFER ROKU 2015/2016 w kategorii SZKOŁY PODSTAWOWE  w regionie radomskim zdobyła Hanna Król, nauczycielka z PSP im. św. Jana Pawła II w Bobrku. Zajęła również zaszczytne IV miejsce w ZŁOTEJ DZIESIĄTCE.

Belfer_roku_Hanna_Krol

LAUREACI PLEBISCYTU BELFER ROKU 2015 2016.jpg

Więcej...

Polepszenie bezpieczeństwa dowozu dzieci do szkoły infrastruktury drogowej w Gminie Stromiec

inwestycje gminne.jpgPolepszenie bezpieczeństwa dowozu dzieci do szkoły infrastruktury drogowej w Gminie Stromiec

Beneficjent: Gmina Stromiec

Powiat: białobrzeski

Gmina: Stromiec

Priorytet: Priorytet III – Regionalny system transportowy Działanie: Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa

Wartość projektu: 4 016 576,39 zł

Wysokość dofinansowania: 2 343 363,38 zł

Okres realizacji projektu: 20.08.2007 r. - 30.09.2015 r.


Projekt zakładał:

–                    Przebudowę drogi gminnej Małe Boże- Ducka Wola

–                    Przebudowę drogi dojazdowej do pól dla wsi Niedabyl – Małe Boże

–                    Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Piróg i Pokrzywna

–                    Przebudowę drogi dojazdowej do pól na odcinku Stara Wieś – Pokrzywna

–                    Przebudowę drogi gminnej na odcinku przez wieś Ksawerów Stary

–                    Przebudowę drogi dojazdowej do pól na odcinku Bobrek Kolonia – Podgaje

–                    Wykonanie chodnika przy ul. Piaski w Stromcu

–                    Przebudowę drogi gminnej Stromiec – Marianki

–                    Przebudowę drogi gminnej na odcinku przez wieś Podlesie Małe

–                    Wykonanie przebudowy drogi gminnej w msc. Kolonia Sielce

–                    Modernizację oświetlenia ulicznego

 

W wyniku realizacji projektu zostały osiągnięte następujące wskaźniki produktu:

–                    długość przebudowanych dróg gminnych – 19,34 km

–                    długość wybudowanych chodników – 0,96 km

W roku 2016 został osiągnięty wskaźnik rezultatu tj. oszczędność czasu w przewozach pasażerskich.

 

Celem przedmiotowej inwestycji była poprawa bezpieczeństwa dowozu dzieci do szkół w

gminie Stromiec poprzez modernizację dróg gminnych. Planowana inwestycja poprawi

bezpieczeństwo i standard podróży oraz ułatwi dojazd do następujących szkół:

- Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobieszynie im. Ks. K. Kniedziałowskiego;

- Publicznej Szkoły Podstawowej w Stromcu im. D. Czachowskiego;

- Publicznej Szkoły Podstawowej w Bożem im. Armii Krajowej;

- Publicznej Szkoły Podstawowej w Bobrku;

- Publicznego Gimnazjum w Stromcu.

W wyniku realizacji projektu zostały zapewnione odpowiednie parametry nawierzchni dróg,

co oprócz poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi ma istotne znaczenie także dla

dalszego rozwoju gminy

Więcej...

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOT. REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

 RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

W  SPRAWIE REGULAMINU  UTRZYMANIA  CZYSTOŚCI   I  PORZĄDKU  NA  TERENIE

 GMINY  STROMIEC

 

Informacja o konsultacjach społecznych dotyczących przyjęcia  projektu uchwały  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie Gminy Stromiec została podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. wywieszona na tablicy ogłoszeń  w tut. Urzędzie oraz zamieszczona na stronie internetowej gminy.

Konsultacje  trwały od 20 kwietnia 2016 r. do 5 maja 2016 r.

Mieszkańcy Gminy Stromiec nie zgłosili żadnych uwag i wniosków  do projektu uchwały.

Wójt Gminy Stromiec

Krzysztof Stykowski

STROMIEC, 25 MAJA 2016

Więcej...

Ogłoszenie Koła Gospodyń Wiejskich "Stromianki"

 

 Koło Gospodyń Wiejskich „Stromianki” w ramach projektu pt. " Sport, kultura i pierogi- nasze drogi." zaprasza chętne osoby do udziału w organizowanej w dniu 25 czerwca 2016r. wycieczce do Kazimierza n. Wisłą. Zapisy na wycieczkę oraz szczegółowe informacje  u Pani Mileny Szulik-Zielińskiej ( Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Stromcu) w terminie do 20 czerwca 2016r. Liczba miejsc ograniczona.

Więcej...

Ogłoszenie Koła Gospodyń Wiejskich "Stromianki"

 

OGŁOSZENIE

 

Koło Gospodyń Wiejskich „Stromianki” w ramach projektu pt. " Sport, kultura i pierogi- nasze drogi." serdecznie zaprasza wszystkich chętnych na codzienne spacery nordic walking. Inauguracja 01.06.2016r o godzinie 19:00. Miejsce spotkania park gminny ( obok Ośrodka Zdrowia w Stromcu).

Więcej...

STOP wypalaniu traw!!!

Stop_pozarom_trawWYPALANIE TRAW JEST NIE TYLKO BARDZO NIEBEZPIECZNE ALE TEŻ NIEDOZWOLONE!

Ci, którzy mimo wszystko chcą ryzykować, muszą również liczyć się z konsekwencjami.
O tym, że postępowanie takie jest niedozwolone mówi m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131: „Kto...wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary… – podlega karze aresztu albo grzywny”.

Art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.); "w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

  1. rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
  2. korzystania z otwartego płomienia,
  3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.

Więcej...

INFORMACJA DLA PODRÓŻUJĄCYCH POCIĄGIEM NA TRASIE WARSZAWA-RADOM

 

Modernizacja_linii_Warszawa-Radom

Szanowni Państwo

 

Pasażerowie Kolei Mazowieckich

 

Rozpoczęła się modernizacja linii kolejowej nr 8, prowadzącej z Warszawy do Radomia. Prace prowadzi zarządca sieci linii kolejowych spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W pierwszej kolejności zostanie przebudowany 27-kilometrowy odcinek linii kolejowej z Warszawy Okęcia do Czachówka. Zostaną zmodernizowane trzy stacje i sześć przystanków, projekt przewiduje wymianę 77 km torów, ponad 100 rozjazdów i nowych urządzeń sterowania ruchem oraz 75 km sieci

trakcyjnej. Koszt inwestycji

to 460 mln zł. Prace mają zakończyć się w II kwartale 2017 roku, a przeprowadzona modernizacja pozwoli na sprawny i bezpieczny przejazd pociągów z prędkością nawet 160 km/h.

 

Więcej...

Informacja!!

"Dowód osobisty zgłoszony jako utracony jest nieodwracalnie unieważniony w Rejestrze Dowodów Osobistych, do którego dostęp regulują przepisy ustawy z dnia 6 sierpnia 2010"

 

Więcej...

Ważna informacja dla mieszkańców Gminy

Informacja dla mieszkańców Gminy


     Zgodnie z art. 6 ust 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz.U.2014.849), art. 6a ust 5 ustawy o podatku rolnym (Dz.U.2013.1381), art. 6 ust 2 ustawy o podatku leśnym (Dz.U.2013.465), osoby fizyczne, są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego lub od dnia zaistnienia zdarzenia, w trakcie roku podatkowego mającego wpływ na wysokość opodatkowania.
    Urząd Gminy przypomina o konieczności złożenia do tutejszego Urzędu, informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2014r. Informacje powinny być złożone na obowiązujących drukach IN-1 wsprawie podatku od nieruchomości, IR-1 wsprawie podatku rolnego i IL-1 wsprawie podatku leśnego, w związku z modernizacją przez Starostwo Powiatowe w Białobrzegach Ewidencji Gruntów i Budynków tj. dostosowanie użytków i założenie ewidencji budynków. Jednocześnie informujemy, że wielkość gruntów danego podatnika, jak i sposób ich klasyfikacji powinny być zgodne z ewidencją gruntów. Powierzchnia użytkowa budynków i ich części powinna być wykazana, zgodnie ze stanem faktycznym i będzie ona porównana z ewidencją budynków założoną przez Starostwo Powiatowe w Biatobrzegach.


Zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Stromcu Nr XXXII.207.2013 z dnia 25 listopada 2013 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki mieszkalne lub ich części wykorzystywane wyłącznie do całorocznego zamieszkania. Wyżej wymienione zwolnienie nie obejmuje budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zgodnie z art.6 ust.10 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych dotyczy rownież podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów niniejszej ustawy i uchwały Rady Gminy w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.


W związku z powyższym budynki przeznaczone do całorocznego zamieszkania nie będą opodatkowane, a złożenie informacji jest obowiązkiem ustawowym.


Druki informacji podatkowych dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Stromiec oraz do pobrania w pokoju nr 16. Wszystkich niezbędnych informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Pani Małgorzata Dawidowska tel. 48 61 91039

Więcej...

Zostań WOLONTARIUSZEM!

Zostań WOLONTARIUSZEM!

 

Z przyjemnością informujemy, iż Centrum Wolontariatu Strefa Młodych „Razem ponad Niebo” działające przy Katolickim Stowarzyszeniu „Serca dla Serc” w Jasionnie uruchomiło nowy projekt na terenie powiatu białobrzeskiego pn. „POŚREDNIAK”.

 

To strona internetowa poświęcona wolontariatu na terenie naszego powiatu, a także strona o samej STREFIE MŁODYCH i jej działaniach. Znajdziecie tam Państwo m.in. wszystko o wolontariacie, gdzie szukać wolontariuszy, jak zostać wolontariuszem. To strona poświęcona idei wolontariatu
a  także nasze małe lokalne biuro pośrednictwa wolontariatu stworzone z myślą o wszystkich, którzy chcą być wolontariuszami i placówkach zainteresowanych podjęciem z nimi współpracy.

 

To unikalne na lokalnym rynku narzędzie – interaktywna platforma, dzięki której młodzi wolontariusze maja nadzieje, że wspólnie zbudują powiatową bazę danych placówek szukających wolontariuszy a z drugiej strony bazę danych wolontariuszy zainteresowanych podjęciem z nimi współpracy.

Centrum Wolontariatu Strefa Młodych „Razem ponad Niebo” oddaje Państwu  do dyspozycji nową stronę. Wierzymy w to że dostarczy Państwu przyjemnych doznań estetycznych, ale również kompetentnych informacji i wiadomości nt. bieżącej działalności Centrum Wolontariatu. Strona jest całkiem świeżutka i pachnąca nowością, a nasi Wolontariusze nie byliby sobą gdyby nie zrobili tego ze smakiem, polotem i  pełną dbałością o szczegóły, czyli wypisz wymaluj dokładnie tak jak ich  działania :)

Jeśli interesuje Cię wolontariat, chcesz działać społecznie lub poszukujesz osób, które mogłyby świadczyć pomoc wolontarystyczną w Twojej placówce – to ta strona jest właśnie dla Ciebie!

Zapraszamy na www.razemponadniebo.pl

Więcej...